Ukázkové projekty

Školící program a program prevence lesních požárů – Maďarsko

Školící program a program prevence lesních požárů – Maďarsko

26.01. 2021

Environmentální problém: Výskyt lesních požárů se v posledních několika desetiletích v Maďarsku značně zvýšil. Je to způsobeno klimatickými extrémy, menším množstvím srážek, nárůstem průměrné roční teploty a řadou zim bez sněžení. Výsledkem je prodloužení doby požáru….

Šíření ošklivého ovoce proti plýtvání potravinami – Portugalsko

Šíření ošklivého ovoce proti plýtvání potravinami – Portugalsko

26.01. 2021

Environmentální problém: V Portugalsku se každoročně proplýtvá milion tun potravin, což představuje 17% z celkové produkce potravin. Důvody jsou četné a vyskytují se v celém potravinářském řetězci: intenzivní modely výroby, nedostatečné skladování a přeprava, příliš krátká…

Management a ochrana populace medvědů hnědých v severních Dinárských horách a Alpách – Slovinsko

Management a ochrana populace medvědů hnědých v severních Dinárských horách a Alpách – Slovinsko

26.01. 2021

Environmentální problém: Konflikty s lidmi představují trvalou hrozbu pro stav ochrany populací medvědů hnědých (Ursus arctos), a to nejen v oblasti projektu, ale obecně v Evropě, a je třeba podniknout kroky ke zlepšení soužití. Je třeba…

Jedna příroda – Česká republika

Jedna příroda – Česká republika

19.10. 2020

Péče o chráněná území soustavy Natura 2000 přináší prospěch přírodě i lidem. Environmentální problém: Významným problémem v globálním i evropském měřítku je úbytek biodiverzity. Klíčovým nástrojem Evropské unie, díky kterému se má přispět k zastavení…

Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy – Česká republika

Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy – Česká republika

19.05. 2016

Environmentální problém: Druhově bohaté smilkové trávníky jsou jedním z předmětů ochrany v Evropsky významné lokalitě (EVL) Beskydy. Vzhledem k tomu, že se tato prioritní stanoviště typicky vyskytují v horských oblastech na živinami chudých půdách, bývají…

Informační kampaň o změně klimatu – Polsko

Informační kampaň o změně klimatu – Polsko

21.05. 2016

Environmentální problém: V polských médiích i v politických debatách převažuje názor, že národní hospodářství by mělo být založeno na použití vlastních uhelných zdrojů země. Zastánci tvrdí, že uhlí je stále nejvydatnějším a nejlevnějším zdrojem energie…

Jednotný informační systém ochrany přírody  – Česká republika

Jednotný informační systém ochrany přírody – Česká republika

21.05. 2016

Environmentální problém: Zajištění vstřícného přístupu ze strany vlastníků, správců pozemků, samospráv i veřejnosti k implementaci soustavy Natura 2000, snížení vybraných problémů, jako je nepovolené kácení dřevin, ničení biotopů rostlin a živočichů v chráněných územích, rušení fauny a podporování eroze v důsledku…

Zachování a obnovení alejí – Polsko

Zachování a obnovení alejí – Polsko

21.05. 2016

Environmentální problém: Stromy rostoucí podél silnic a mezi poli patří k tradiční evropské venkovské krajině po staletí. Přispěly k biologické rozmanitosti kulturní krajiny a jsou součástí stanovišť a zelené infrastruktury. V posledních padesáti letech však…

Využití biomasy a sluneční energie – Slovensko

Využití biomasy a sluneční energie – Slovensko

21.05. 2016

Environmentální problém: Využívání biomasy a sluneční energie na Slovensku je stále nízké a tím pádem i spalování tuhých fosilních paliv stále způsobuje vysokou úroveň emisí. Tato paliva většinou nepochází ze země a omezují pracovní příležitosti…

Včasné varování před povodněmi a spolupráce s občany – Itálie

Včasné varování před povodněmi a spolupráce s občany – Itálie

21.05. 2016

Environmentální problém: V posledních desetiletích roste počet záplav spojených se změnou klimatu, zvyšují se náklady hrazené společností, pokud jde o lidský život, škody na životním prostředí, společensko-kulturním a ekonomickém majetku. Místní komunity jsou nyní žádány,…