Ukázkové projekty

Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy – Česká republika

Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy – Česká republika

19.05. 2016

Environmentální problém: Druhově bohaté smilkové trávníky jsou jedním z předmětů ochrany v Evropsky významné lokalitě (EVL) Beskydy. Vzhledem k tomu, že se tato prioritní stanoviště typicky vyskytují v horských oblastech na živinami chudých půdách, bývají…

Informační kampaň o změně klimatu – Polsko

Informační kampaň o změně klimatu – Polsko

21.05. 2016

Environmentální probém: V polských médiích i v politických debatách převažuje názor, že národní hospodářství by mělo být založeno na použití vlastních uhelných zdrojů země. Zastánci tvrdí, že uhlí je stále nejvydatnějším a nejlevnějším zdrojem energie…

Jednotný informační systém ochrany přírody  – Česká republika

Jednotný informační systém ochrany přírody – Česká republika

21.05. 2016

Environmentální problém: Zajištění vstřícného přístupu ze strany vlastníků, správců pozemků, samospráv i veřejnosti k implementaci soustavy Natura 2000, snížení vybraných problémů, jako je nepovolené kácení dřevin, ničení biotopů rostlin a živočichů v chráněných územích, rušení fauny a podporování eroze v důsledku…

Zachování a obnovení alejí – Polsko

Zachování a obnovení alejí – Polsko

21.05. 2016

Environmentální problém: Stromy rostoucí podél silnic a mezi poli patří k tradiční evropské venkovské krajině po staletí. Přispěly k biologické rozmanitosti kulturní krajiny a jsou součástí stanovišť a zelené infrastruktury. V posledních padesáti letech však…

Využití biomasy a sluneční energie – Slovensko

Využití biomasy a sluneční energie – Slovensko

21.05. 2016

Environmentální problém: Využívání biomasy a sluneční energie na Slovensku je stále nízké a tím pádem i spalování tuhých fosilních paliv stále způsobuje vysokou úroveň emisí. Tato paliva většinou nepochází ze země a omezují pracovní příležitosti…

Včasné varování před povodněmi a spolupráce s občany – Itálie

Včasné varování před povodněmi a spolupráce s občany – Itálie

21.05. 2016

Environmentální problém: V posledních desetiletích roste počet záplav spojených se změnou klimatu, zvyšují se náklady hrazené společností, pokud jde o lidský život, škody na životním prostředí, společensko-kulturním a ekonomickém majetku. Místní komunity jsou nyní žádány,…

Zmírňování povodní a zatížení kanalizace – Polsko

Zmírňování povodní a zatížení kanalizace – Polsko

21.05. 2016

Environmentální problém: Města v EU jsou mimořádně citlivá na změny klimatu. Potýkají se s rostoucími dopady změny klimatu, jako např. zvýšení srážek a extrémní povodně, častější a silnější bouře a periody extrémnějšího tepla a zimy. Klimatické změny…

Ochrana biotopů a ptáků – Slovensko

Ochrana biotopů a ptáků – Slovensko

21.05. 2016

Environmentální problém: Projekt má přispět k aktivní ochraně biotopů následujících druhů ptáků evropského významu – ťuhýka menšího (Lanius minor), lindušky úhorní (Anthus campestris) a poštolky rudonohé (Falco vespertinus). V Chráněném ptačím území Ostrovné lúky bude…

Ochrana rašelinišť – Polsko

Ochrana rašelinišť – Polsko

21.05. 2016

Environmentální problém: Řada rašeliništních stanovišť ve dvou lokalitách soustavy Natura 2000 v Lublinské provincii ve východním Polsku – Lasy Janowskie a Uroczyska Lasów Janowskich – vyžaduje ochranu podle směrnice o stanovištích. Stanoviště a druhy, které…

Snížení znečištění ovzduší podporou elektromobilů – Rakousko

Snížení znečištění ovzduší podporou elektromobilů – Rakousko

21.05. 2016

Environmentální problém: Oxid dusičitý (NO2), částice PM10 a PM2, 5 a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) patří v současné době mezi hlavní škodliviny v evropských městech. Mnoho měst v zemích EU, včetně Rakouska, není v současné…