Oblasti podpory

Unijní program LIFE umožňuje financovat řadu různých opatření a aktivit zaměřených na dlouhodobá a udržitelná řešení problémů v oblasti životního prostředí a klimatu.

Průmyslové a zemědělské podniky nebo univerzity s inovačními záměry aj. mohou realizovat projekty zaměřené na testování a ověřování eko-inovativních metod, přístupů a technologií v reálných podmínkách a šíření povědomí o těchto inovacích směrem k odborné veřejnosti a potenciálním odběratelům (firmám a konečnému zákazníkovi), ale také realizovat osvětové informační kampaně velkého rozsahu.

V oblasti ochrany přírody a krajiny se jedná se zejména o aktivity zaměřené na obnovní management pro prioritní druhy a stanoviště, jež jsou předmětem ochrany na území sítě Natura 2000 a prioritních druhů ptáků v ptačích oblastech, včetně likvidace invazních nepůvodních druhů, rozvoj zelené infrastruktury prostřednictvím propojování lokalit a podporu ekosystémových služeb v daných lokalitách. Mimo soustavu Natura 2000 se jedná zejména o demonstrační aktivity na podporu Strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020.

Financování projektů v rámci programu LIFE je možné formou grantů nebo příspěvkem z finančních nástrojů        (půjčka či investice).

Uvedený přehled oblastí podpor a typů projektů se vztahuje k programovému období let 2014-2020, pro nové období 2021-2027 bude aktualizován po schválení programových dokumentů.

 

Tradiční projekty (pro všechny žadatele)

Integrované projekty (zejména pro národní environmentální autority)

Provozní granty pro neziskové organizace (jen pro NNO s mezinárodní činností)

Finanční nástroje (pro investory)

Přípravné projekty (pro žadatele úzce spolupracující s EK)

 

 

Tradiční projekty

Pomocí grantů jsou financovány tradiční typy projektů: projekty využívající osvědčené postupy, demonstrační projekty, pilotní projekty, informační projekty, nebo nové typy projektů: integrované projekty a přípravné projekty.

Zaměření tradičních projektů:

Tradiční projekty musí být v souladu s jednou nebo více tematickými prioritami, které jsou stanoveny v rámci tří prioritních oblastí jednotlivých podprogramů:

tabulka oblastí podpory programu life

 

Typy tradičních projektů:

Aby byly tradiční projekty způsobilé pro kofinancování, musí vykazovat následující znaky:

Projekty pro osvědčené postupy / dobré praxe (best practice) uplatňují vhodné, ekonomické a nejmodernější techniky, metody a přístupy zohledňující specifický kontext projektu.

Demonstrační projekty uvádějí do praxe, testují, vyhodnocují a šíří akce, metodiky nebo přístupy, které jsou nové nebo neznámé v daném kontextu projektu, například v kontextu geografickém, ekologickém, socioekonomickém, a které by bylo možné uplatnit někde jinde za podobných okolností.

Pilotní projekty uplatňují techniku nebo metodu, která nebyla nikdy a nikde uplatněna ani testována, nabízí potenciální výhody související se životním prostředím nebo klimatem v porovnání s aktuálním osvědčeným postupem a lze ji následně uplatnit ve větším měřítku v podobných situacích.

Projekty pro informace, povědomí a šíření (informační) podporují komunikaci, šíření informací a zvyšování povědomí pro životní prostředí a opatření v oblasti klimatu.

 

Klíč k úspěchu v tradičních projektech LIFE: Projektová témata a politické priority EU

V rámci podprogramu Životní prostředí se dále stanoví tzv. projektová témata, v rámci podprogramu Oblast klimatu obdobně tzv. politické priority EU pro daný rok. Projektová témata platí po celé období 2014-2017 a 2018-2020, politické priority vyhlašuje Evropská komise v Guidelines každoročně nová. Platí, že projekt zaměřený na max. 2 projektová témata/politické priority získává až 10 nepostradatelných bodů ze 100 v rámci hodnocení projektových návrhů.

Prostudujte projektová témata a politické priority (součástí tzv. application package a ke stažení na stránkách Evropské komise). Politická témata (platí pro podprogram Životní prostředí) pro rok 2020 jsou součástí Víceletého pracovního programu LIFE 2018-2020. Politické priority (platí pro podprogram Klima) pro daný rok jsou uvedeny v pokynech pro žadatele.

 

Integrované projekty

Integrované projekty (IP) realizují na velkém území (v rámci regionů, více regionů na národní nebo mezinárodní úrovni) plány ochrany životního prostředí nebo klimatu nebo strategie vyžadované specifickou legislativou EU pro životní prostředí nebo klima, v oblastech přírody, vody, odpadů, ovzduší včetně zmírňování a adaptace na klimatickou změnu. Zaručují zapojení zainteresovaných subjektů a podporují koordinaci a mobilizaci alespoň jednoho unijního, národního nebo privátního zdroje financování.

Cílem IP v oblasti ochrany přírody musí být implementace Prioritních akčních rámců (PAF) vypracovaných v souladu s článkem 8 Směrnice o stanovištích.

Cílem IP v oblasti ochrany vody musí být implementace Plánů oblastí povodí (RBMP) vypracovaných v členských státech v souladu s Vodní rámcovou směrnicí (WFD).

Cílem IP v oblasti odpadů musí být implementace Plánů odpadového hospodářství (WMP) dle článku 28 Rámcové směrnice o odpadech 2008/98 (WFD) a/nebo Programů předcházení vzniku odpadu (WPP) dle článku 29 WFD.

Cílem IP v oblasti ochrany ovzduší musí být implementace a monitoring Plánů kvality ovzduší (AQP) podle Směrnice 2008/50/EC s konečným cílem přispět k Národním programům snižování emisí a přispění k mnoha požadavkům evropské strategie kvality ovzduší, městskému prostředí, spotřebě energie, dopravě a zemědělské praxi.

Cílem IP v oblasti adaptace na klimatickou změnu musí být podpora implementace adaptačních strategií nebo akčních plánů, včetně strategií a plánů zaměřených na specifické problémy prioritních oblastí identifikované pod článkem 2 Adaptační strategie EU.

Cílem IP v oblasti zmírňování klimatické změny musí být podpora implementace strategií nebo akčních plánů zmírňujících emise skleníkových plynů nebo cestovní mapy pro nízkouhlíkovou ekonomiku včetně podpoření cílů EU.

Žádost se podává ve dvou fázích – nejprve koncept projektu (cca 13 stran), pokud je ten schválen, pak celý projektový návrh (cca 100 stran).

Způsobilými žadateli jsou pouze národní autority v oblasti životního prostředí a klimatu (MŽP, krajské aj. úřady). Partnerství s dalšími subjekty je možné.

Provozní granty pro neziskové organizace

V samostatné výzvě programu LIFE se mohou neziskové organizace s přeshraniční působností ucházet o dvouleté operační granty, které poskytují podporu na určité provozní a administrativní náklady neziskových subjektů podílejících se na rozvoji, provádění a kontrole dodržování politiky a právních předpisů Unie.

Finanční nástroje

Pro investory do životního prostředí Evropská komise ve spolupráci s Evropskou investiční bankou zavedla 2 finanční nástroje s cílem ukázat, že investice do životního prostředí mohou být návratné:

Nástroj na financování přírodního kapitálu (NCFF) je nový finančních nástroj, který bude poskytovat příležitosti financování ve formě půjček nebo přímých investic pro pilotní projekty generování zisku nebo úsporu nákladů podporujících ochranu přírodního kapitálu včetně projektů pro adaptaci na změny klimatu. Příklady investic: ekosystémové služby, zelená infrastruktura (např. ozelenění nepoužívané železniční tratě ve městě), biodiversity offsets (kompenzace negativních dopadů developerských projektů na biodiverzitu), aj.

Soukromé financování pro nástroj pro energetickou účinnost (PF4EE) je nový finanční nástroj, který bude poskytovat půjčky pro investice do projektů energetické efektivity upřednostňovaných národními akčními plány energetické efektivity. Velikost poskytnuté půjčky se může pohybovat od 40 000 € do 5 miliónů € (ve výjimečných případech i více). Pro ČR je zprostředkujícím subjektem Komerční banka.

Přípravné projekty

Přípravné projekty podporují specifické potřeby rozvoje a realizace politiky a legislativy EU pro ochranu životního prostředí a klimatu.

Jednou ročně provede Komise kontrolu konkrétních potřeb týkajících se vývoje a provádění politiky a právních předpisů Unie v oblasti životního prostředí nebo klimatu, jimiž je nutno se zabývat v následujících letech, a na základě konzultací s národními státy určí potřeby, které by mohly řešit přípravné projekty. Pro tento typ projektů se vyhlašuje samostatná výzva.