FAQ – nejčastější dotazy

Otevřít všechny odpovědi Zavřít všechny odpovědi

Je to zejména otázka kvality zpracování záměrů, která dle našeho názoru a zkušeností jasně vyplývá z podcenění náročnosti a časové přípravy žádosti. Žadatelé nechávají psaní žádosti často na poslední chvíli a pak nejsou schopni své žádosti zrevidovat, vyčistit od překlepů, případně dopracovat dle doporučení národního kontaktního místa (tj. MŽP). To je velká škoda, protože z hlediska nápadů se jedná většinou o velmi zajímavé a podnětné projekty. Na druhou stranu, i v případě nezdaru je možné, aby předkladatel svou žádost dopracovat a podal v následující výzvě LIFE. Existuje zde pro něj opakovaná „druhá šance“.


Struktura programu je velmi členitá. V obecné rovině lze program rozdělit na dvě oblasti – Životní prostředí a Opatření v oblasti klimatu.

Program navíc vymezuje několik typů projektů – klasické, tzv. standardní (dříve tradiční) projekty, a dále novou řadu projektů, tedy integrované projekty realizované na podporu implementace konkrétních směrnic EU na národní úrovni, přípravné projekty – specifické projekty s konkrétním účelem vypsané na základě poptávky EU, projekty na podporu neziskových organizací činných ve správě ochrany životního prostředí na úrovni EU, projekty na navýšení národních kapacit – něco jako technická asistence pro národní kontaktní místa, a tzv. finanční nástroje, což je specifický druh podpory udělovaný prostřednictvím Evropské investiční banky a zprostředkujících bankovních ústavů, přičemž se vybraným žadatelům poskytují zvýhodněné půjčky na příjem generující inovativní řešení ve vybraných oblastech. V tomto ohledu se jedná o pilotní typ projektů, jejichž účinnost se testuje na velmi malém vzorku a při malém objemu finančních prostředků. V případě, že tento typ financování osvědčí, nelze vyloučit, že se do budoucna program ve větší míře zaměří na financování takto laděných projektů.


Svůj návrh můžete předložit v jakémkoliv oficiálním jazyce EU (abstrakt projektu/shrnutí by však mělo být vždy v angličtině). Z důvodu efektivity však Evropská komise důrazně doporučuje používat angličtinu pro celou žádost. Je potřeba vzít na vědomí, že grantová dohoda, projektový management, formální reporting, klíčové výstupy i veškerá komunikace s Evropskou komisí bude muset být v angličtině.


Maximální výše příspěvku Unie, o kterou může konkrétní příjemce požádat, je stanovena v grantové dohodě. Příjemci se však mohou rozhodnout rozdělit ji jinak v souladu s tím, co si dohodli ve smlouvě/dohodě o konsorciu.


Ne, akce, které již probíhají před oficiálním zahájením projektu LIFE, nejsou způsobilé. Do svého návrhu můžete zahrnout akce, které se výrazně liší od předchozích nebo probíhajících aktivit z hlediska frekvence nebo intenzity.

Výjimečně by návrh mohl zahrnovat akce, které byly provedeny a dokončeny v minulosti a které by se opakovaly s podobnou frekvencí nebo intenzitou během nového projektu LIFE. V těchto případech žadatelé musí předložit důkaz, že taková opatření by nemohla být provedena bez projektu LIFE.


Taková výběrové řízení, která berou ohled na environmentální kritéria výběru dodavatele. Pokud žadatel nemá ve své žádosti navrženy konkrétní plány využití veřejných zakázek, ztrácí body při hodnocení.

Návod Komise k zeleným zakázkám: http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm

 


Analýza socioekonomického přínosu projektu je nezbytnou součástí každého předkládaného projektu a zároveň může být rozhodujícím prvkem jeho úspěšnosti, což je dáno rostoucí kvalitou předkládaných žádostí a vysokou konkurencí mezi předkladateli projektů. Socioekonomický dopad projektu musí být v průběhu jeho realizace průběžně monitorován a v závěru projektu porovnán s počátečním stavem – je proto potřeba si vytvořit příslušné indikátory a nastavit výchozí baseline.

Metodika hodnocení přínosu pro ekosystémové služby nebyla v minulosti jednotně nastavena. Komise ve svých guidelines nově odkazuje na svou metodiku, jejíž doporučení by se měly ve Vámi připravené analýze projevit: Methodology on Mapping and Assessing Ecosystems and their Services agreed at European level within action 5 of the Biodiversity Strategy.


Ano.


Projekty LIFE jsou značnou investicí a Evropská unie přikládá velký význam udržitelnosti těchto investic. Střednědobá a dlouhodobá udržitelnost znamená, že výsledky projektu jsou zachovány i po oficiálním ukončení projektu LIFE. Partneři projektu musí zvážit, jak budou investice programu zajištěny, rozvíjeny, využívány, replikovány nebo přenášeny během projektu nebo po jeho skončení. Žadatelé by měli nastínit strategii úspěšného pokračování, replikace a/nebo přenosu výsledků projektu ve svém návrhu.


Ano. Projekt může v zásadě generovat příjem již ve svém průběhu s tím, že příspěvek Unie bude o tento profit snížen.

Pokud bude příjem v průběhu projektu generován z prototypu (prodej, pronájem, využití k výrobě dalších komerčních produktů/služeb) ještě před ukončením projektu, nebudou na jeho pořízení uznatelné výdaje v plné výši, ale pouze odpisy. Navíc tato skutečnost musí být předem deklarována.

Příjem v žádném případě nelze realizovat z prodeje/pronájmu půdy nakoupené z projektu (týká se prioritní oblasti NAT/BIO, kdy bude navždy sledováno, zda půda slouží k ochraně ŽP).


Toto pravidlo již neplatí, nicméně všechny projekty musí mít cíle a výsledky SMART (specific measurable achievable relevant and time-bound). To hodnotitelům umožní pochopit, jak důležitý a naléhavý projekt je. Konkrétní činnosti založené na výsledcích jsou předpokladem pro stanovení priorit návrhů. Aby projekty získaly vyšší počet bodů, musí ještě přinést konkrétní a podstatné přínosy a dopady v oblasti ochrany přírody. Čistě intelektuální, akademické nebo výzkumné projekty jsou mimo oblast působnosti.


Výpočet způsobilosti výdajů spojených s nákupem zařízení/ infrastruktury (netýká se v případě nákupu zařízení/infrastruktury u projektů LIFE NAT/BIO veřejnými institucemi nebo neziskovými organizacemi) se provádí na základě účetních národních předpisů.


Mezi ostatní náklady.


Jde o nepřímé náklady (např. náklady na provoz kanceláře). Vypočítávají se jako paušálních 7 % z celkových způsobilých nákladů každého jednotlivého příjemce snížených o režie a nákup půdy.


Ne. Národní kofinancování je určeno pouze pro projekty, jejichž koordinujícím příjemcem je subjekt registrovaný v ČR a vztahuje se pouze k rozpočtu. Národní kofinancování tak není určeno ani českých partnerům zahraničních projektů.


Ano, partnerství není podmínkou. Nicméně pokud má projekt přeshraniční dopad a zahraničního partnera, představuje to přidanou hodnotu při hodnocení projektu.


Udržitelnost projektu je jedním z hodnotících kritérií žádosti, jde však o dlouhodobou udržitelnost výsledků projektu, kterou nastavuje žadatel a posuzuje hodnotitel. Samostatné zprávy o udržitelnosti po ukončení projektu se nedokládají. Může však dojít ke kontrole projektu až několik let po jeho ukončení.

Dle grantové smlouvy – Grant Agreement – nelze prototyp komercializovat pouze během období realizace projektu. Po schválení závěrečné zprávy projektu je tak prodej možný. Pokud budete chtít z prototypu generovat zisk během realizace projektu, budou jeho způsobilými náklady pouze odpisy (tato skutečnost se musí předem deklarovat).


Hodnotitelé vycházejí při hodnocení z databáze Natura 2000 Standard Data Form. Tato databáze je aktualizována každých několik měsíců na základě podnětů členských států, proto může dojít až k půlročnímu rozdílu v aktuálnosti dat mezi národními a evropskými údaji. Slaďte své údaje s údaji v tomto formuláři: http://natura2000.eea.europa.eu/


Ne. Nákup půdy však musí být poslední a jedinou možností, jak daný druh/stanoviště zachránit. Cena pozemku je způsobilá ze 100 % v rámci kofinancování, přičemž musí být odhadnuta znaleckým posudkem (pro účely žádosti stačí kvalifikovaný odhad, cenu posudku je možné uhradit z projektu).


Podobné podpořené projekty můžete sami hledat v otevřené databázi projektů na http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm.


Nelze použít dvojí financování na realizaci stejných aktivit, ale pokud se z programu LIFE realizuje něco nového na stejném území – lze to financovat. Tento postup navíc odpovídá hodnoticímu kritériu synergie – získáváte tím body během hodnocení.

Přitom platí, že náklady jsou uznatelné od zahájení projektu podle podepsané grantové smlouvy do jeho ukončení.


Metodou fundraisingu a vykázáním vlastní práce:

1) Lze si najít externího sponzora – kofinancující subjekt, který se nepodílí na žádných aktivitách projektu, jen vkládá finanční prostředky (nelze poskytnout dar v naturáliích).

2) Mzdy – způsobilé výdaje při vykázání výplatních pásek a pracovních listů (timesheets).


Datum a doba zahájení projektu budou stanoveny v grantové dohodě. Datum zahájení bude obvykle po podpisu grantu. Zpětné uplatnění lze výjimečně udělit, a to v řádně opodstatněných důvodech – ale nikdy ne dříve, než je datum podání návrhu.

Pro projekt LIFE neexistuje předem stanovená doba trvání projektu. Obecně řečeno: doba trvání projektu musí odpovídat tomu, co je nezbytné k dokončení všech akcí projektu a dosažení všech jeho cílů. Standardní akční projekty trvají v průměru 3-5 let.

Pouze za výjimečných okolností může Agentura povolit prodloužení doby trvání projektu. Zkušenosti ukazují, že mnoho projektů LIFE mělo potíže s dokončením všech akcí v rámci navrhovaného trvání projektu – většinou kvůli nepředvídaným zpožděním a problémům. Žadatelům je důrazně doporučováno začlenit do harmonogramu jejich žádosti odpovídající bezpečností rezervu (např. 6 měsíců).

 


Je vždy potřeba sledovat aktuální podmínky pro výzvu vyhlášenou v příslušném roce. Požadavky na jazyk se mohou měnit.


V zájmu urychlení procesu hodnocení žádostí doporučujeme přeložit alespoň nejdůležitější části těchto příloh.


Pro nový program LIFE (2021 – 2027) existuje jedinečná výchozí hodnota ročních produktivních dnů, která je 215.


Národní kofinancování je určeno českým žadatelům (koordinujícím příjemcům schválených projektů) a jejich českým partnerům (přidruženým příjemcům schválených projektů).


Tento fakt je nutno uvést do rizik projektu, včetně způsobu, jakým bude žadatel postupovat např. při extrémních podmínkách počasí.


Ano, ale musí být odůvodněno, proč je jejich vstup do projektu potřebný.


Národní spolufinancování úspěšnému žadateli MŽP zasíláno na základě ujednání v rozhodnutí o poskytnutí dotace, nejčastěji se jedná o tři platby.

Evropský příspěvek je přidělován formou 3 plateb: první zálohová platba (30 % příspěvku EK) – před začátkem projektu, druhá zálohová platba (40 % příspěvku EK) – po schválení střednědobého reportu přibližně v polovině projektu, závěrečná platba po schválení závěrečné zprávy (30 % příspěvku EK) – může dorazit až rok po ukončení projektu. 

Nenašli jste váš dotaz?