Jak získat grant

O finanční prostředky z programu LIFE se může ucházet každý, kdo připraví projekt, který přispěje k ochraně životního prostředí či klimatu. Takový projekt musí být opravdu velmi dobře promyšlený a propracovaný s převažujícím inovativním nebo demonstračním obsahem. Žádosti o finanční prostředky z programu LIFE jsou velmi náročné na přípravu i vzhledem k vysoké celoevropské konkurenci jejich předkladatelů. Proto je klíčem k úspěchu při získání grantu zpracování kvalitní projektové žádosti. Jestli je LIFE vhodným programem k podpoře vašeho projektového záměru, zjistíte, když si projdete následující kroky a budete podle nich postupovat.

1. Krok – Pravidlo komplementarity – existuje jiný, vhodnější finanční nástroj EU, z něhož lze podpořit váš záměr? Pokud ne, přejděte k dalšímu kroku.
2. Krok – Tematické priority/rámce a cíle – lze zaměření projektu zařadit do jedné ze stanovených tematických priorit spadající pod oblasti Životní prostředí nebo Opatření v oblasti klimatu? Pokud ano, ujistěte se, do jaké prioritní oblasti spadá, a přejděte k dalšímu kroku.
3. Krok – Odpovídá záměr projektu požadovanému projektovému typu (demonstrační/pilotní atd.)? Pokud ano, jste na správné cestě a program LIFE je pro váš projektový záměr vhodným finančním nástrojem.

Co odlišuje průměrné projekty od excelentních řešení?
Z hlediska programové optiky jsou to zejména:
Přímé kvantifikovatelné přínosy pro životní prostředí
Udržitelnost dosažených výsledků
Dlouhodobé ekonomické přínosy
Dlouhodobé sociální přínosy
Míra inovace realizovaných opatření
Přenositelnost řešení a potenciál pro využití v komerční sféře

Typický projekt LIFE

– Reaguje na potřeby a řeší nějaký environmentální problém

– Přispívá k naplňování, nebo rozvoji evropské environmentální legislativy

– Přináší inovativnost a kreativitu – testuje neodzkoušené postupy, technologie a metody (pilotní) nebo tyto zavádí do praxe, pokud jsou v daném kontextu nové (demonstrační), popřípadě využívá osvědčené postupy

– Způsobí konkrétní změnu životního prostředí či klimatu (ideálně odpovídající předem definovanému projektovému tématu/politické prioritě programu), která má přidanou hodnotu v kontextu EU – výsledky lze využít dále, přenést a napodobit jinde

– Rozpočet 1-3 mil. eur, ne nižší než 500 000 eur
– V případě partnerství doporučeno max. 5 partnerů
– Navazuje na výsledky předchozích projektů financovaných z EU
– Podporuje systémová řešení, která jsou dále udržitelná – zapojuje do realizace zainteresované subjekty, pro které mohou mít výsledky projektu nějaký význam /včetně státní správy, neziskových organizací, odborné i laické veřejnosti/
– Má dopad i na jiné politiky EU
– Průběžně monitoruje a vyhodnocuje dosahované výsledky
– Přináší socioekonomické výhody