Projekt Czech LIFE

 

Projekt Czech LIFE (LIFE 14 CAP/CZ/000001) je zaměřený na posílení kapacit národního kontaktního místa. Partnerem projektu je ČSOP Salamandr se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm.

 

AKTIVITY A VÝSTUPY PROJEKTU

 

A1 Poskytnutí technické asistence věcným odborům při přípravě integrovaných projektů

Cílem aktivity je informovat vedení ministerstva a příslušné věcné odbory a resortní organizace o integrovaných projektech programu LIFE, poskytovat podporu předkladatelům integrovaných projektů.

 • výstupy: informace pro vedení MŽP a příslušné věcné odbory, dopis resortním organizacím, seminář o integrovaných projektech LIFE. Průběžně probíhá konzultace s předkladateli integrovaných projektů, byl ustanoven přípravný výbor pro přípravu IP LIFE. Byly předloženy 2 koncepty IP.
 • plánujeme: aktivita je z hlediska výstupů dokončena, probíhá konzultační činnost.

 A2 Posílení systému národního kofinancování

Prostřednictvím této aktivity se snažíme více motivovat žadatele k předkládání projektových žádostí a zvýšení čerpání z programu LIFE ve prospěch příjemců z České republiky. Snaha vede nejen ke zkvalitnění přípravy žádostí, ale také ke snížení finančního zatížení předkladatelů. Každoročně probíhá vyhlašování výzvy na národní úrovni.

 • výstupy: vyhlášené národní výzvy v roce 2015, 2016, 2017 a 2018; podpora spolufinancování projektu ze strany MŽP v maximální výši 15 % z konečných celkových způsobilých výdajů a zároveň ne více než 10 mil. Kč a od roku 2016 i podpora na přípravu projektové dokumentace ve výši max. 150 000 Kč/projekt. Pro rok 2017 byl zvolen dvoukolový systém, ve kterém mohou žadatelé získat až 200 000 Kč/projekt jako podporu na přípravu projektové dokumentace. Podpora na spolufinancování projektu zůstává ve stejné výši. V roce 2018 byl zvolen odlišný způsob podávání žádosti v podprogramu Životní prostředí a Klima (v závislosti na změny vyhlášené Evropskou komisí pro rok 2018). Do podprogramu Životní prostředí se předkládaly pouze koncept na max. 10 stránek s předem stanovenou strukturou. Podpora na přípravu projektové dokumentace činí až 240 000 Kč, výše spolufinancování se nemění. Do podprogramu Klima se předkládal rovněž koncept (nepovinné) a projektový návrh (povinné). Podpora na přípravu projektové dokumentace činí až 200 000 Kč, výše spolufinancování se nemění. Vypracované analýzy bariér – Analýza bariér při přípravě projektu a Analýza bariér při implementaci projektu.
 • plánujeme: pokračovat ve vyhlašování národních výzev

A3 Vytvoření online registračního systému zájemců o program LIFE

Předmětem aktivity je vytvoření online systému na webových stránkách projektu, kam se budou mít možnost bezplatně registrovat všichni zájemci o zapojení se do programu LIFE z řad libovolných subjektů. Systém bude fungovat jako databáze kontaktů s odkazem na možné spoluřešitele projektů (domácích i zahraničních) a umožní tak snadnější vyhledávání vhodných spolurealizátorů/ partnerů pro připravované projekty.

A4 Vytvoření databáze klíčových aktérů

Cílem aktivity je vytvořit podpůrný orientační dokument pro žadatele s přehledem klíčových aktérů, na které je vhodné se obrátit se žádostí o konzultaci, povolení, případně spolupráci v případě, že se rozhodnou řešit projekt zaměřený na ochranu dané složky životního prostředí. Tato aktivita má vést k integrovanější spolupráci mezi řešiteli a stakeholdery a větší vzájemné informovanosti. Aktivita bude spočívat v rešerši veřejnosprávních orgánů a jejich kompetencí, neziskových organizací a významných podnikatelských firem, jež jsou klíčovými aktéry v oblastech ochrany životního prostředí, ve vztahu k programu LIFE.

A5 Návrh projektových témat šitých na míru veřejným institucím

Osoby z řad potenciálních žadatelů zaměstnané ve veřejné sféře často nemají personální kapacity na to, aby v rámci své běžné pracovní náplně věnovaly čas rozboru programových dokumentů a projektových témat programu LIFE. Bude pro ně proto velkou pomocí, pokud se budou moci rychle zorientovat v prioritních tématech programu LIFE a rozhodnout, zdali v rámci jejich pracovní kompetence existují příležitosti, jež lze využít za pomocí podpory programu LIFE.

A6 Revize pravidel veřejné podpory

Aktivita má za cíl zprostředkovat podporu a informace pro žadatele v oblasti veřejné podpory. Součástí aktivity je i zjištění, jakých typů projektů se veřejná podpory v rámci programu LIFE může týkat a zavedení systému, jak v takovém případě postupovat.

A7 Helpdesk a manuál „Jak napsat úspěšný projekt“

Cílem aktivity je zvýšení kvality projektových návrhů prostřednictvím poskytované konzultační podpory předkladatelům žádostí.

A8 Překlady programových dokumentů

Cílem je zajistit překlad programových dokumentů do češtiny, za účelem usnadnění orientace v programových dokumentech a vyjasnění pravidel programu žadatelům.

 • výstupy: překlady programových dokumentů – 2016, 2017, 2018
 • plánujeme: dokončeno, další překlady dle aktuálních potřeb

A9 Mapování komplementárních programů a jejich propojení s LIFE

Cílem je vytvoření vazeb mezi LIFE a komplementárními programy, které budou nadále udržovány a využívány a posílit konzultační možnosti Národního kontaktního místa programu LIFE v ČR.

A10 Školení pro zástupce národní kontaktního místa

Vzhledem k formální povaze poskytovaných služeb žadatelům se budou školení týkat zejména okruhů: veřejná podpora, zákon o veřejných zakázkách, zákon s rozpočtových pravidlech, projektové a finanční řízení, národní účetní předpisy apod. Školení bude zajišťovat externí subjekt na objednávku pracovníků MŽP. Všichni nově přijatí pracovníci budou rovněž proškoleni v oblasti programu LIFE. Toto školení bude organizovat a řídit stálý pracovník oddělení programů EU.

 • výstupy: školení v oblasti programu LIFE
 • plánujeme: dokončeno

A11 Spolupráce s informačními agenturami

Cílem je propagace programu zajištěním nových distribučních kanálů pro šíření informací, získání vhodného zázemí pro pořádání propagačních akcí nebo informačních seminářů pro větší počet účastníků a získání kontaktů na potenciální žadatele.

 • výstupy: specifický seminář v Jihomoravském inovačním centru a další seminář tamtéž, specifické semináře uspořádané ve spolupráci s Eurocentry v Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, semináře ve spolupráci s Úřadem vlády v Olomouci, Hradci Králové, Brně, Českých Budějovicích a Ostravě – 2016, 2017, 2018
 • plánujeme: semináře/konzultační dny dle aktuálních potřeb/zájmu

A12 Řízená komunikace s cílovými skupinami

Předmětem je komunikace se třemi specifickými cílovými skupinami z řad žadatelů, jejímž cílem je zvýšit informovanost a zájem těchto skupin o program LIFE.

Byly vymezeny tři základní cílové skupiny:

 1. neziskové organizace
 2. veřejné instituce
 3. soukromé instituce a komerční podniky
 • výstupy: vytvoření databáze kontaktů, navázání spolupráce s vybranými neziskovkami, průběžná komunikace; distribuce PR výstupů NNO; osloveno napřímo všech 14 krajů ČR, minimálně 4 vysokých škol a 8 dalších institucí; osloveno napřímo min. 12 soukromých institucí
 • plánujeme: další oslovování a schůzky

A13 Poskytování odborných konzultací

Tato aktivita napomůže zkvalitnit konzultační služby poskytované žadatelům národním kontaktním místem. Pro účely správného nasměrování žadatelů při výběru projektových témat a aktivit, tak, aby byly v souladu s prioritami programu LIFE a přispívaly k integraci jiných politik do životního prostředí, je zapotřebí využít externí pomoc profesionálů, kteří dané problematice rozumí, mají praktické zkušenosti v oboru a aktuální informace o vývoji evropské i národní environmentální legislativě v dané oblasti.

 • výstupy: poskytnuté konzultace
 • plánujeme: další poskytování odborných konzultací

A14 Předávání zkušeností s jinými NCPs

Cílem je získat a aplikovat nejlepší zkušenosti jiných vybraných kontaktních míst s propagací programu a prací se žadateli/příjemci v českých podmínkách.

 • výstupy: spolupráce s jinými NCPs zatím probíhá při příležitosti organizovaných setkání (LIFE Committee meeting, CAP Training Brussels, CAP projects meeting Budapest) a na základě ad-hoc e-mailové korespondence. Naplánované cesty zatím nebyly uskutečněny.
 • plánujeme: návštěvu min. 2 NCPs v roce 2018

A15 Sdílení best practice s úspěšnými řešiteli projektů

Aktivita se zaměřuje na zajištění návštěv realizovaných projektů současnými žadateli s cílem výměny zkušeností a předání nejlepší praxe. Účastníci cest se seznámí s jak s řešením environmentálních problémů, tak i se způsobem řízení a vedení projektu podávaného do programu LIFE.

B2 Sledování dopadu projektu

Zpráva shrnující dosavadní průběh a dopady projektu včetně úspěchů a překážek během realizace. Součástí je i výhled do dalšího období projektu.

C1 Propagační video

Předmětem této aktivity je natočení krátkého reklamního videa o programu LIFE, který je určen k šíření prostřednictvím internetu i případnému použití v TV. Měl by upoutat pozornost cílových skupin k programu LIFE, zejména na webu LIFE ČR. Spot bude promítán na seminářích a konferencích pořádaných národním kontaktním místem. Spot je prvním seznámením s programem, krátkou informací o jeho smyslu a možnostech.

 • výstup: propagační video umístěné na webových stránkách programu LIFE
 • plánujeme: promítání na seminářích organizovaných NKM ČR, promítání na akcích pořádaných spolupracujícími informačními centry, případně jinými spolupracujícími organizacemi

C2 Dodávka propagačních produktů

Výběrovým řízením bude vybrán dodavatel propagačních předmětů k projektu a programu LIFE. Propagační předměty budou distribuovány na infoseminářích i veletrzích projektů LIFE, při návštěvách zahraničních projektů i individuálních konzultacích. Součástí propagačních produktů bude i vytvoření a dodávka přenositelného roll-upu s tématikou programu LIFE. Dodávka je zajišťována subdodavatelsky prostřednictvím partnera Salamandr.

 • výstupy: 200 ks triček, 200 ks bavlněných tašek, 1 000 ks propisek (keramických/gelových), 200 ks diářů (atypické A6), 200 ks stolních kalendářů, 1 000 ks pracovních desek s potiskem, 1 000 ks poznámkových bloků A4, 250 ks víceúčelových šátků a 1 000 ks čokoládek s potiskem LIFE, 1 roll-up
 • plánujeme: dokončeno

C3 Propagační film

V rámci této aktivity bude připraven zhruba dvacetiminutový dokumentární film o úspěšných projektech LIFE a jejich dopadů na životní prostředí. Cílem je informovat nejen potencionální zájemce o možnostech programu, ale i širší veřejnost o prospěšnosti projektů a jejich společenském významu.

 • výstup: realizuje se
 • plánujeme: 1 film

C4 Informační kampaň

Mediální informační kampaň má za úkol zajistit souvislý tok informací o programu LIFE jako finančního nástroje EU a jeho možnostech v ČR. Informace o programu budou zpracovány v odborných a informačně bohatých článcích, které budou cíleny na konkrétní cílové skupiny žadatelů a na média, která je oslovují. Součástí mediálních aktivit je distribuce tiskových zpráv, příprava newsletteru na webu programu LIFE a organizace tiskových konferencí.

 • výstup: V rámci této kampaně vyšlo několik článků v tištěných i internetových médiích a na webových stránkách programu LIFE. Připravujeme tiskové zprávy a rovněž vyšlo několik článků v časopise Priorita. Od června roku 2016 vychází měsíčně newsletter na webových stránkách programu LIFE. V prosinci 2016 byla uzavřena smlouva s PR agenturou, která se bude podílet na informační kampani v roce 2017. Díky této spolupráci došlo ke zveřejnění článků v regionálních médiích, v tištěných a elektronických ekonomických a zpravodajských médiích i v médiích různých asociací, svazů a sdružení. V březnu a říjnu 2017 se uskutečnily 2 tiskové konference.
 • plánujeme: měsíční vydávání newsletteru, články do časopisu Priorita, vydávání tiskových zpráv a článků

C5 Infosemináře

Jednotlivé prioritní oblasti v rámci dvou základních podprogramů se v některých podmínkách/informacích liší, proto pořádáme specifické semináře pro žadatele dle tematického vymezení záměru jejich projektu.

 • výstupy: 3 specifické semináře uskutečněné v Brně, Praze a Švagrově v roce 2015; 5 specifických seminářů uskutečněných v Českých Budějovicích, Ostravě a Brně v roce 2016; 6 specificických seminářů v Hradci Králové, Olomouci a Praze v roce 2017, 1 specifický seminář v Praze v roce 2018. Každý rok se rovněž uskutečnily základní a píšící semináře, případně i konzultační dny.
 • plánujeme: semináře/konzultační dny dle aktuální potřeby/zájmu

C6 Webové stránky a sociální sítě

Webové stránky projektu slouží k posílení informovanosti žadatelů o programu LIFE. Obsah a struktura stránek reaguje na aktuální potřeby vyplývající z průběhu projektu. Uživatelé zde najdou jak aktuální informace, tak výstupní materiály projektu.  Webové stránky jsou klíčové pro ucelené shromáždění podkladů pro žadatele a snadné nalezení i prezentaci těchto materiálů, pro komunikaci s žadateli a přístup k databázi kontaktů.

C7 Veletrh LIFE projektů

Cílem veletrhu je sezvat na jedno místo zástupce úspěšných řešitelů projektů LIFE a potenciální žadatele, čímž bude vytvořena platforma pro neformální setkání řešitelů projektů a výměnu zkušeností i kontaktů za účelem dalšího rozvoje spolupráce a kvality projektů.