Přehled českých projektů LIFE

2018

LIFE SouthMoravia – Ochrana prioritních stanovišť travních porostů Jihomoravského kraje

LIFE18 NAT/CZ/000832

Koordinující příjemce: ZO ČSOP Onyx

Partneři projektu: Botanický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., Junák – český skaut, Kaprálův mlýn, z.s., ZO ČSOP Vlašim

Doba realizace projektu: 2019 – 2025

Celkové projektové náklady: 1 320 000 €

Příspěvek EK: 990 000 €

Webová stránka projektu: https://www.csoponyx.cz/projekt-stranka/48/LIFE%20SouthMoravia/49/zakladni-informace/

Informace na webu Evropské komise: LIFE SouthMoravia – Protection of priority grassland habitats in the SCIs of the South Moravian Region

LIFEPOPWAT – Inovativní technologie založená na vybudovaných mokřadech pro čištění vod kontaminovaných  pesticidy

LIFE18 ENV/CZ/000374

Koordinující příjemce: Technická univerzita v Liberci

Partneři projektu: Ústřední důlní institut, město Jaworzno,  Aarhus universita,  SERPOL, DIAMO, Photon Water Technology s.r.o.

Doba realizace projektu: 2020 – 2023

Celkové projektové náklady: 3 167 290 €

Příspěvek EK: 1 727 833 €

Webová stránka projektu: https://cxi.tul.cz/lifepopwat/the-project/the-project

Informace na webu Evropské komise: LIFEPOPWAT – Innovative technology based on constructed wetlands for treatment of pesticide contaminated waters

LIFE-IP SK AQ Improvement – Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia

LIFE18 IPE/SK/000010

Koordinující příjemce: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Partneři projektu: Slovenská agentúra životného prostredia, Banskobystrický samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Slovenský hydrometeorologický ústav, PEDAL Consulting s.r.o., VŠB – Technická univerzita Ostrava

Doba realizace projektu: 2020 – 2027

Celkové projektové náklady: 15 000 000 

Příspěvek EK: 9 000 000 

Webová stránka projektu: https://populair.sk/sk

Informace na webu Evropské komise: LIFE-IP SK AQ Improvement – Enhancing the implementation of Air Quality Management Plans in Slovakia by strengthening capacities and competencies of regional and local authorities and promoting air quality measures

2017

LIFE Osmoderma 2017 – Ochrana páchníka hnědého v EVL Poodří

LIFE 17 NAT/CZ/000463

Koordinující příjemce: Arnika – Centrum pro podporu občanů

Partneři projektu: Fundacja Ekorozwoju, Ostravská univerzita, Český svaz ochránců přírody, ZO 70/03, Studénka,

Doba realizace projektu: 2018–2023

Celkové projektové náklady: 954 012 €

Příspěvek EK: 694 999 €

Webová stránka projektu: https://poodrizije.cz/cs/ochrana-pachnika/o-projektu

Informace na webu Evropské komise: LIFE Osmoderma 2017 – Osmoderma eremita species conservation in SCI Poodří

LIFE for MIRES – Přeshraniční revitalizace rašelinišť na podporu biodiverzity a vodního režimu na Šumavě a v Bavorském lese

LIFE17 NAT/CZ/000452

Koordinující příjemce: Správa Národního parku Šumava

Partneři projektu: Národní park Bavorský les, BUND Naturschutz in Bayern, e.V., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Doba realizace projektu: 2018–2024

Celkové projektové náklady: 5 845 002 €

Příspěvek EK: 3 507 002 €

Webová stránka projektu: http://life.npsumava.cz/

Informace na webu Evropské komise: LIFE for MIRES – TRANS-BOUNDARY RESTORATION OF MIRES FOR BIODIVERSITY AND LANDSCAPE HYDROLOGY IN SUMAVA AND BAVARIAN FOREST

LIFE TreeCheck – Zelená infrastruktura minimalizující efekt městského tepelného ostrova

LIFE17 GIC/CZ/000107

Koordinující příjemce: Nadace Partnerství

Partneři projektu: LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., Poland , Ökotárs Alapítvány, Hungary, SAFE TREES s.r.o., Czech Republic,  Carpathian Development Institute, Slovakia EKOTOXA s. r. o., Czech Republic Global Change Research Institute – Czech Academy of Sciences, Czech Republic

Doba realizace projektu: 2018–2022

Celkové projektové náklady: 1 557 091 €

Příspěvek EK: 924 053 €

Webová stránka projektu: https://www.lifetreecheck.eu/cs/

Informace na webu Evropské komise: LIFE TreeCheck: Green Infrastructure Minimising the Urban Heat Island Effect

LIFE-IP: N2K Revisited, Integrovaný projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice, zvaný Jedna příroda

LIFE17 IPE/CZ/000005

Koordinující příjemce: Ministerstvo životního prostředí

Partneři projektu: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe), Biologické centrum AV ČR, v. v. i. – Výzkumná infrastruktura SoWa

Doba realizace projektu: 2019 – 2026

Celkové projektové náklady: 20 369 945 €

Příspěvek EK: 12 221 967 €

Webová stránka projektu: www.jednapriroda.cz

Informace na webu Evropské komise: https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=7002

2016

CZ-SK South LIFE – Optimalizace zajišťování managementu lokalit soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji a na jižním Slovensku

LIFE16 NAT/CZ/000001

Koordinující příjemce: Jihočeský kraj

Partneři projektu: Krajské školní hospodářství v Českých Budějovicích, základní organizace Českého svazu ochránců přírody ONYX, Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Štátna ochrana přírody Slovenskej republiky

Doba realizace projektu: 2017–2024

Celkové projektové náklady: 7 024 703 €

Příspěvek EK: 5 085 000 €

Příspěvek MŽP ČR: 370 000 €

Webová stránka projektu: https://www.south-life.eu/

Informace na webu Evropské komise: CZ-SK SOUTH LIFE – Optimalization of Natura 2000 sites management delivery in the South Bohemia Region and the territory of South Slovakia

LIFE České středohoří – Aktivní ochrana evropsky významných teplomilných stanovišť a druhů v Českém středohoří

LIFE16 NAT/CZ/000639

Koordinující příjemce: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Partner projektu: Správa CHKO České středohoří

Doba realizace projektu: 2017–2023

Celkové projektové náklady: 2 452 784 €

Příspěvek EK: 1 471 670 €

Příspěvek MŽP ČR: 367 917 €

Webová stránka projektu: https://www.lifecs.cz/projekt-life/o-projektu/o-projektu-life-ceske-stredohori.html

Informace na webu Evropské komise: LIFE České středohoří – Active conservation of thermophilous habitats and species of Community interest in the České středohoří hills

Ze života hmyzu – Ochrana vybraných druhů hmyzu soustavy Natura 2000 v přeshraniční oblasti Západních Karpat (ČR-SR)

LIFE16 NAT/CZ/000731

Koordinující příjemce: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (ředitelství Praha, SCHKO Bílé Karpaty, SCHKO Beskydy)

Partneři projektu: Bratislavské regionálne ochranárske združenie, ZO ČSOP Bílé Karpaty, ČSOP SALAMANDR, Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. a Infinity-progress z.s.

Doba realizace projektu: 2017–2022

Celkové projektové náklady: 4 222 005 €

Příspěvek EK: 2 533 203 €

Příspěvek MŽP: 353 299 €

Webová stránka projektu: https://www.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/programy-eu/life/ze-zivota-hmyzu/

Informace na webu Evropské komise: LIFE for insects – Conservation of selected Natura 2000 insect species in transboundary area (CZ-SK) of Western Carpathian Mts.

2015

LIFE for MINUARTIA – Záchrana prioritního endemického druhu kuřičky hadcové

LIFE15 NAT/CZ/000818

Koordinující příjemce: Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

Partneři projektu: ZO ČSOP Vlašim, Ministerstvo životního prostředí ČR

Doba realizace projektu: 2016–2020

Celkové projektové náklady: 942 817 €

Příspěvek EK: 705 957 €

Příspěvek MŽP ČR: 34 280 €

Webová stránka projektu: http://www.kuricka.cz/

Informace na webu Evropské komise: Life for Minuartia – The rescue of endemic priority plant species Minuartia smejkalii

Military LIFE for Nature – Zlepšení podmínek pro evropsky významné druhy a typy přírodních stanovišť v opuštěných vojenských prostorech

LIFE15 NAT/CZ/001028

Koordinující příjemce: BELECO, z. s.

Partneři projektu: Česká krajina o.p.s., Ministerstvo životního prostředí ČR, Wetland s.r.o.

Doba realizace projektu: 2016–2022

Celkové projektové náklady: 2 339 875 €

Příspěvek EK: 1 691 906 €

Příspěvek MŽP ČR: 338 381 €

Webová stránka projektu: http://www.beleco.cz/militarylife/

Informace na webu Evropské komise:  Military LIFE for Nature – Improvement of conservation status of habitat types and species of European importance at abandoned military areas

2014

Czech LIFE – ProLIFE Capacity Building

LIFE14 CAP/CZ/000001

Koordinující příjemce: Ministerstvo životního prostředí ČR

Partner projektu: ČSOP Salamandr

Doba realizace projektu: 2015–2018

Celkové projektové náklady: 566 160 €

Příspěvek EK: 528 177 €

Webová stránka projektu: https://www.program-life.cz/projekt-czech-life/

Informace na webu Evropské komise: Czech LIFE – ProLIFE Capacity Building, Czech Republic 

2013

LIFE2Water – Ověření a vyhodnocení technologií pro terciární dočištění komunálních odpadních vod

LIFE13 ENV/CZ/000475

Koordinující příjemce: AQUA PROCON s.r.o.

Partneři projektu: ALS Czech Republic, s.r.o. a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Doba realizace projektu: 2014–2017

Celkové projektové náklady: 600 015 €

Příspěvek EK: 298 007 €

Webová stránka projektu: http://life2water.cz/

Informace na webu Evropské komise: LIFE2Water – Verification and assessment of technologies for tertiary treatment of municipal wastewater

2012

LIFE BESKYDY – Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy

LIFE12 NAT/CZ/000629

Koordinující příjemce: ČSOP Salamandr

Partneři projektu: Ministerstvo životního prostředí ČR

Doba realizace projektu: 2014–2019

Celkové projektové náklady: 607 879 €

Příspěvek EK: 455 544 €

Příspěvek MŽP ČR: 99 336 €

Webová stránka projektu: https://www.salamandr.info/aktivity/zachrana-smilkovych-travniku-v-evl-beskydy

Informace na webu Evropské komise: LIFE Beskydy – Preservation of species-rich Nardus grasslands in pSCI Beskydy

2011

HOxyGas – Ověřování inovativních technologií při výrobě plochého skla

LIFE11 ENV/CZ/000488

Koordinující příjemce: Společnost AGC Flat Glass Czech

Partneři projektu: AGC Glass Europe, hlavní producent plochého skla

Doba realizace projektu: 2012–2017

Celkové projektové náklady: 9 304 122 €

Příspěvek EK: 4 250 924 €

Webová stránka projektu: http://www.agc-hoxygas.eu/

Informace na webu Evropské komise: HOxyGas – Validation of an innovative automotive glass process: hot oxygen combustion and hot natural gas

LIFE CORCONTICA – Podpora lučních a říčních biotopů v EVL Krkonoše: obnova smilkových trávníků a populací hořečku českého a vranky obecné

LIFE 11 NAT/CZ/000490

Koordinující příjemce: Správa Krkonošského národního parku

Partneři projektu: DAPHNE – Institut aplikované ekologie, z.s., Ministerstvo životního prostředí ČR

Doba realizace projektu: 2012–2018

Celkové projektové náklady: 3 588 573 €

Příspěvek EK: 2 691 430 €

Příspěvek MŽP ČR: 420 168 €

Webová stránka projektu: https://life.krnap.cz/index.php

Informace na webu Evropské komise: LIFE CORCONTICA – Grasslands and streams restoration in SCI Krkonoe: Future of Nardus grasslands*, Dwarf gentian* & Bullhead

2010

MEDETOX – Inovativní metody monitorování emisí z naftových motorů v reálném městském provozu

LIFE10 ENV/CZ/000651

Koordinující příjemce: Ústav experimentální medicíny Akademie věd ČR, v.v.i.

Partneři projektu: Ministerstvo životního prostředí ČR, Technická univerzita v Liberci

Doba realizace projektu: 2011–2016

Celkové projektové náklady: 1 223 524 €

Příspěvek EK: 611 762 €

Příspěvek MŽP ČR: 200 000 €

Informace o projektu: https://www.program-life.cz/wp-content/uploads/2017/02/LIFE_-MEDETOX_Vojtisek.pdf

Informace na webu Evropské komise: MEDETOX – Innovative Methods of Monitoring of Diesel Engine Exhaust Toxicity in Real Urban Traffic

RESTEP – Regionální energetická politika založená na interaktivní mapě obnovitelných zdrojů

LIFE10 ENV/CZ/000649

Koordinující příjemce: Česká zemědělská univerzita v Praze

Partneři projektu: Ministerstvo životního prostředí ČR, ECO trend Research centre s.r.o., CZ Biom – České sdružení pro biomasu, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Doba realizace projektu: 2011–2014

Celkové projektové náklady: 1 538 534 €

Příspěvek EK: 769 134 €

Příspěvek MŽP ČR: 200 000 €

Webová stránka projektu: http://www.restep.cz/

Informace na webu Evropské komise: ReStEP – Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources

2009

LIFE MOTÝLI – Integrovaná ochrana vzácných druhů motýlů nelesních stanovišť v České republice a na Slovensku

LIFE09 NAT/CZ/000364

Koordinující příjemce: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Partneři projektu: ZO ČSOP Bílé Karpaty, ZO ČSOP Jadernička, Štátna ochrana prírody SR, Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo životného prostredia SR

Doba realizace projektu: 2011–2016

Celkové projektové náklady: 6 447 799 €

Příspěvek EK: 3 223 899 €

Příspěvek MŽP ČR: 560 000 €

Webová stránka projektu: http://csop.bilekarpaty.cz/pece-o-krajinu/life-motyli-cr-sr/m22

Informace na webu Evropské komise: Butterflies CZ-SK – Integrated protection of rare butterfly species of non-forest habitats in the Czech Republic and Slovakia

LIFE Stepi Lounského středohoří – Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří

LIFE09 NAT/CZ/000363

Koordinující příjemce: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Doba realizace projektu: 2011–2017

Celkové projektové náklady: 1 395 196 €

Příspěvek EK: 697 598 €

Webová stránka projektu: https://www.ochranaprirody.cz/en/life/life-lounske-stredohori-steppes/

Informace na webu Evropské komise: Lounské Středohoří Steppe – Active protection of the SCIs with thermophilous habitat types and species in Lounské Středohoří hills

2008

INFOMS – Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko

LIFE08 INF/CZ/000443

Koordinující příjemce: Moravskoslezský kraj

Partneři projektu: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Občanské sdružení Hájenka, Lesy ČR, s. p., ZO ČSOP Salamandr a ACTAEA

Doba realizace projektu: 2010–2013

Celkové projektové náklady: 788 400 €

Příspěvek EK: 356 500 €

Příspěvek MŽP ČR: 174 000 €

Webová stránka projektu: https://www.msk.cz/zivotni_prostredi/index.html

Informace na webu Evropské komise: INFOMS – Unified information and communication system for nature conservation in NUTS II Moravia-Silesia

2005

LIFE MORÁVKA  – Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky

LIFE06 NAT/CZ/000121

Koordinující příjemce: Moravskoslezský kraj

Partneři projektu: ZO ČSOP Salamandr, Lesy České republiky, s. p., Povodí Odry, s. p., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Plzeňský Prazdroj, a.s

Doba realizace projektu: 2007–2010

Celkové projektové náklady: 1 015 000 €

Příspěvek EK: 704 000 €

Webová stránka projektu: https://life-moravka.msk.cz/

Informace na webu Evropské komise: MORAVKA – Preservation of alluvial forest habitats in the Morávka river Basin

2004

LIFE RUPICOLOUS  – Obnova teplomilných stanovišť v Moravském krasu

LIFE04 NAT/CZ/000015

Koordinující příjemce: ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády

Partneři projektu: Správa CHKO Moravský kras

Doba realizace projektu: 2004–2007

Celkové projektové náklady: 549 675 €

Příspěvek EK: 412 256 €

Webová stránka projektu: http://www.pshhady.cz/

Informace na webu Evropské komise: RUPICOLOUS – Restoration of thermophilous habitats in the Moravian Karst