O programu

Program LIFE jako finanční nástroj EU pro životní prostředí a klima slouží k podpoře a rozvoji environmentální legislativy v Evropské unii. Podporuje projekty v oblasti ochrany přírody a krajiny, životního prostředí a klimatu v celé EU. Jeho cílem je přispět k rozvoji nízko-emisního hospodářství, které efektivně využívá zdroje a je odolné i ohleduplné vůči klimatu, a napomáhat k ochraně a zlepšení stavu životního prostředí a biodiverzity. Je realizován v rámci dvou na sebe navazujících víceletých pracovních období: 2014–2017 a 2018-2020.

Finanční prostředky vyčleněné na implementaci programu LIFE na období 2014-2020 činí 3,46 miliard EUR. Nejméně 81 % rozpočtových prostředků musí být přiděleno na projekty podporované formou grantu, nebo případně s využitím finančního nástroje. Pro období 2014–2017 se v rámci Podprogramu životní prostředí stanoví výpočet indikativních alokací pro jednotlivé členské státy. V období 2018–2020 bude od indikativních alokací upuštěno.