Zmírňování povodní a zatížení kanalizace – Polsko

Environmentální problém: Města v EU jsou mimořádně citlivá na změny klimatu. Potýkají se s rostoucími dopady změny klimatu, jako např. zvýšení srážek a extrémní povodně, častější a silnější bouře a periody extrémnějšího tepla a zimy. Klimatické změny také negativně ovlivňují infrastrukturu, brání přístupu k základním městským službám a snižují kvalitu života ve městech. I přes tato rizika mnoho měst v Polsku dosud tyto změny neřeší. Hlavními příčinami jsou nedostatečné pochopení problematiky změny klimatu, to, že městské plánování nereaguje na tyto změny, pomalá reakce na klimatické katastrofy a omezené povědomí veřejnosti o proměnlivosti klimatu. Místní úřady však mají potenciál pro ochranu měst před negativními (zejména v souvislosti s vodním hospodářstvím) dopady změny klimatu a pro ochranu místních přírodních stanovišť – v souladu s Adaptační  strategií EU.

Cíle: Obecným cílem projektu LIFERADOMKLIMA PL je, aby město Radom pružněji reagovalo na změny klimatu vytvořením ukázkové „zelenomodré infrastruktury“ pro řízení extrémních bouří na vodních tocích a řízení místních povodňových rizik. Cílem je zmírnit extrémní průtoky vody pocházejících z mimoměstských oblastí, zvýšit retenci vody vytvořením víceúčelové retenční oblasti (při vytváření biotopů pro zvýšení biologické rozmanitosti) a tím obnovit jejich přirozený tok a retenční kapacity.

Specifické cíle pro vnitřní město:
• Demonstrovat nové způsoby, jak zmírnit extrémní odtoky dešťové vody na nepropustných površích ve městě s cílem minimalizovat lokální záplavy, extrémní zatěžování kanalizace a přítoky do přírodních stanovišť řeky ve městě;
• Integrovat a posílit biodiverzitu ve všech činnostech projektu, zejména obnova stanovišť u městských vodních ploch a vznik mikrostanovišť v infrastruktuře města v souvislosti s adaptací na změnu klimatu;
• Zapojit adaptaci na změnu klimatu do plánování měst a prohloubit potřebné znalosti pro rozhodování na místní úrovni prostřednictvím dvou pracovních skupin;
• Zvýšit povědomí a budovat kapacity pro adaptaci na změnu klimatu prostřednictvím městské zelenomodré infrastruktury, podporovat porozumění  dopadů změn klimatu na hospodářských, sociálních a environmentálních podmínkách, stejně tak jako na zdraví ve městě a sdělit význam efektivních možností adaptace;
• Výměna zkušeností v přizpůsobení se změně klimatu prostřednictvím budování  zelenomodré infrastruktury a přizpůsobení se víceúrovňovému přístupu v území.
• Výstupy, jako je např. komplexní přístup k víceúrovňovému managementu řešení dešťové vody v území, GIS nástroje a ukázka zelenomodré infrastruktury budou sdíleny s dalšími zúčastněnými stranami.

Výstupy:

 • Vyhodnocení zranitelnosti ve vztahu ke změně klimatu pro město Radom;
  • Zvýšení sebečistící kapacity sedimentačních rybníků o 20 %.
  • Zvýšení retenční kapacity sedimentačních rybníků o 10 %.
  • Zvýšení kapacit retenční nádrže Borki o 10 %.
  • Zmírňování extrémních průtoků v řece Mleczna;
  • Vytvoření vodní retenční kapacity v oblasti Potoka Północny;
  • Obnova 400-600 m toku řeky Mleczna;
  • Utěsnění bouřkového vodního kanálu, snižování obsahu železa ve vodě a přesměrování toku výše po proudu vody nádrže Borki;
  • Zlepšení kvality přítoku vody o 60 % s pomocí sekvenčního bio-sedimentačního filtračního systému;
  • Vývoj a vybudování zelenomodré infrastruktury, včetně rybníků, mokřadů, stromořadí, zelených střech a propustných povrchů;
  • Integrace biodiverzity v systému organizace dešťové vody ve městě Radom a vytvoření stanovišť pro rozvoj biodiverzity ve městě;
  • Vzdělávací akce, tvorba informačních materiálů a komplexního průvodce doporučenými postupy pro přizpůsobení se změně klimatu prostřednictvím managementu dešťové vody ve městech. Informace budou šířeny prostřednictvím portálu RadomKlima jako nástroje pro přizpůsobení se změně klimatu.

Název projektu: LIFERADOMKLIMA-PL – Adaptation to climate change through sustainable management of water of the urban area in Radom City

Číslo projektu: LIFE14 CCA/PL/000101

Lokalizace: Mazowieckie

Příjemce: Gmina Radom

Trvání projektu: Červenec 2015 – prosinec 2020

Rozpočet projektu: 5,892,153.00 €

Příspěvek LIFE: 2,933,976.00 €

Webová stránka: www.radom.pl/page/