Ochrana biotopů a ptáků – Slovensko

Environmentální problém: Projekt má přispět k aktivní ochraně biotopů následujících druhů ptáků evropského významu – ťuhýka menšího (Lanius minor), lindušky úhorní (Anthus campestris) a poštolky rudonohé (Falco vespertinus). V Chráněném ptačím území Ostrovné lúky bude zaveden vhodný modelový management území v zemědělské krajině a budou obnoveny hnízdící a potravní biotopy cílových druhů.

Cíle:

 1. Obnova hnízdících a potravních biotopů zavedením tradičních forem hospodaření, jako např. pastva a kosení luk
 2.  Obnova mokřadů, ořezávání hlavových vrb, vytvoření úhorů a pásů vegetace vhodných pro hmyz, který slouží jako potravní báze pro ptáky
 3. Obnova prvků vhodných na zahnízdění a hlídkování
 4. Vybudování sítě biokoridorů, které kromě primární migrační funkce plní i úlohu potravních biotopů a poskytují možnosti pro hnízdění
 5. Pronájem a koupě pozemků za účelem zavedení vhodných forem hospodaření a vytvoření vhodných biotopů pro cílové druhy
 6. Zvýšení biodiverzity v krajině
 7. Získání komplexních údajů o aktuálním stavu ptačích populací
 8. Zvýšení povědomí stakeholderů a veřejnosti o ochraně přírody

Výstupy:

 • Vytvoření databáze pozemků a uživatelů půdy v ptačí lokalitě „Ostrovné lúky“
  • Zveřejnění studie na obnovu luk, pastvin a sítě biokoridorů
  • Získání 90 ha půdy pro ochranu přírody
  • Tvorba a správa 100 ha luk a 60 ha pastvin
  • Vznik 17 km biokoridorů
  • Management 500 starých porostů lemovaných řadami přistřižených vrb a výsadbou 500 sazenic vrby
  • Vytvoření 50 mokřadů a 50 míst pro hřadování, instalace 300 dřevěných hřadovacích tyčí, 300 ptačích budek a 200 hnízdících hřadů
  • Vytvoření databáze cílových druhů, vybraných skupin bioty a společensko-ekonomické dopady
  • Vytvoření informací a turistické infrastruktury, včetně webových stránek projektu, tištěné publikace, učebních materiálů, filmu, informační stezky, pozorovacích věží a osvětové akce.

Název projektu: LIFE – Ostrovné lúky – Conservation of birds in the SPA Ostrovné lúky

Číslo projektu: LIFE12 NAT/SK/001155

Lokalizace: Západní Slovensko

Příjemce: Bratislavské regionální ochranářské sdružení

Trvání projektu: Leden 2014 – prosinec 2018

Rozpočet projektu: 2,672,353.00 €

Příspěvek LIFE: 1,336,176.00 €

Webová stránka: https://broz.sk/projekty/ostrovne-luky/