Včasné varování před povodněmi a spolupráce s občany – Itálie

Environmentální problém: V posledních desetiletích roste počet záplav spojených se změnou klimatu, zvyšují se náklady hrazené společností, pokud jde o lidský život, škody na životním prostředí, společensko-kulturním a ekonomickém majetku. Místní komunity jsou nyní žádány, aby byly aktivnější v budování adaptačních strategií a implementaci efektivních a včasných varovných systémů, které pomohou budovat také jejich vlastní odolnost.

Cíle: Projekt LIFE PRIMES usiluje o vybudování odolné společnosti prostřednictvím jejího zapojení a aktivní účasti v procesu včasného varování před povodňovým nebezpečím a opatření na prevenci. Projekt je koncipován tak, aby reagoval na evropskou výzvu v oblasti přizpůsobení řízení, zejména integrovaných systémů včasného varování, a to prostřednictvím dosažení následujících konkrétních cílů:
• Standardizace postupů řízení rizik a prevence proti povodním na meziregionální úrovni, zlepšení koordinace a řízení na úrovni ochrany obyvatelstva;
• Vytvoření uživatelsky přátelské webové platformy, kde budou shromážděny a organizovány všechny potřebné informace;
• Posílení aktivního přístupu k řízení a protipovodňová prevence místních komunit prostřednictvím jejich zapojení v implementaci měkkých adaptačních opatření a činností posilujících jejich odolnost proti povodňovým rizikům;
• Vytvoření a šíření inovativních forem spolupráce mezi agenturou pro civilní ochranu a občanskou společností, zvyšování povědomí o adaptaci na klimatickou změnu a o dopadu rizikových varovných vzorců

Výstupy: Celkově očekávaným výsledkem je integrovaný model včasného varování, který bude schopen posílit interakci s občany, zlepšit postupy varování (rychlejší proces varovných výstrah) a umožní výměnu dat. Ve stejné době se vytvoří také povědomí o riziku klimatických změn, bude povzbuzena prevence a dobrovolná adaptace.

Konkrétní výsledky jsou očekávány v následujících úrovních:                                                                                                                                                                                                   Technická úroveň:
• Společný nadregionální základní scénář získaný simulací stejných meteorologických, klimatických a mořských parametrů a ukazatelů klimatu;
• Standardizované postupy a systémy řízení rizik v případě extrémních událostí, posílení koordinace mezi různými úrovněmi civilní ochrany;
• Rychlejší systém výstražného varování prostřednictvím zjednodušeného toku údajů a plnou využitelností relevantních informací na webovém portálu.                                                                                                                      Úroveň Společenství:
• Potenciální 10-15 % snížení škod obyvatel na movitém majetku a v menší míře na nemovitostech;
• Snížení počtu domácností/lidí zasažených povodněmi a soustavné snižování souvisejících případů;
• Zvýšení finančních prostředků v rozpočtech obcí a regionů na bezpečnost oblastí postižených projektem PRIMES prostřednictvím silnějších závazků starostů měst a obcí.                                                                                             Úroveň životního prostředí:
• 5-10% snížení nákladů na skladování, využití a odstraňování odpadů a
materiálů způsobených povodněmi;
• Výrazné snížení (možná i 100%) nebezpečí zaplavení přirozených vodních  toků, kde jsou hydraulické struktury/infrastruktur který mohou být provozovány, zavádění směrnice o povodních (2007/60/ES)a zároveň v rámci rekultivace umělých kanálů;
• Snížené riziko povodní v říční síti v pilotních oblastech, díky vylepšené a zvýšené údržbě drobné odvodňovací sítě;
• Přínosy pro životní prostředí vzhledem k zachování biodiverzity a ekosystémů, díky lepší údržbě a péči o území.
Evropská úroveň:
• Příručka o postupech pro homogenizaci a realizaci prevence a varovných systémů;
• Více než 600 místních občanských adaptačních akčních plánů vyvíjených po více než tři roky občany zapojenými v projektu.
Název projektu: LIFE PRIMES – Preventing flooding RIsks by Making resilient communitiES

Číslo projektu: LIFE14 CCA/IT/001280

Lokalizace: Emilia-Romagna,Marche,Abruzzo

Příjemce: Agenzia regionale di Protezione Civile – Regione Emilia-Romagna

Trvání projektu: Říjen 2015 – červenec 2018

Rozpočet projektu: 2,366,767.00 €

Příspěvek LIFE: 1,085,761.00 €

Web: http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/