Ochrana rašelinišť – Polsko

Environmentální problém: Řada rašeliništních stanovišť ve dvou lokalitách soustavy Natura 2000 v Lublinské provincii ve východním Polsku – Lasy Janowskie a Uroczyska Lasów Janowskich – vyžaduje ochranu podle směrnice o stanovištích. Stanoviště a druhy, které se v nich vyskytují, jsou ohroženy v důsledku rozšiřování invazivních stromů a keřů, což vede ke ztrátě biodiverzity a vysušování půdy.

Cíle: Hlavním cílem projektu LIFE for Janowskie Forest je poskytnout komplexní ochranu nejcennějším rašelinišťím v různých typech stanovišť (např. aktivní vrchoviště a přechodová rašeliniště, třasoviska, a prolákliny na rašelinném podloží) v lokalitách Natura 2000 Lasy Janowskie a Uroczyska Lasów Janowskich. Projekt se snaží zastavit ztrátu biologické rozmanitosti v těchto stanovištích a také zvýšit a udržet hladinu podzemní vody v několika lokalitách, jako jsou rašelinné lesy, kde hrozí nebezpečí odvodnění a vysušení v důsledku vybudování mnoha odvodňovacích příkopů v posledních desetiletích. Budou přijata opatření k zachování biotopů zvířat a rostlin, kterým hrozí vyhynutí, včetně tetřeva, koniklece, čolka velkého a kuňky obecné. Projekt také usiluje o podporu metody zachování komerční těžby dřeva, o podporu Společenství na ochranu životního prostředí, rozvoj udržitelného cestovního ruchu v lokalitách Natura 2000 a ochranu střetů člověka s bobrem.

Výstupy:

 • na 94 ha zlepšit stupeň ochrany rašeliništních stanovišť, včetně zachování druhů úzce souvisejících s rašeliništi, jako je rosnatka okrouhlolistá, rosnatka prostřední a žluťásek borůvkový.
  • díky výstavbě 33 stavidel bude na přibližně 150 ha zastaven nebo výrazně snížen rozpad rašeliny a odtok vody z rašelinišť;
  • díky odstranění střemchy pozdní z 15 ha půdy a snížení počtu predátorů tetřeva bude zastaven pokles populace tetřeva v Janowskie Lasy;
  • nákup 30 ha půdy sníží konflikty způsobené bobry;
  • budou obnoveny dvě vodní nádrže důležité k udržení stanovišť druhů spojených s vodními ekosystémy;
  • přibližně 800 lidí se zúčastní jednání a školení ke zvýšení veřejného povědomí o ochraně přírody.

 

Název projektu: Life – Lasy Janowskie PL – In harmony with nature- Life + for Janowskie Forest

Číslo projektu: LIFE13 NAT/PL/000032

Lokalizace: Lubelskie, Podkarpackie

Příjemce: Regionální ředitelství pro ochranu přírody v Lublinu

Trvání projektu: Leden 2015 – prosinec 2019

Rozpočet projektu: 971,855.00 €

Příspěvek LIFE: 485,927.00 €

Webová stránka: http://janowskie.rdos.lublin.pl/