Jednotný informační systém ochrany přírody – Česká republika

Environmentální problém: Zajištění vstřícného přístupu ze strany vlastníků, správců pozemků, samospráv i veřejnosti k implementaci soustavy Natura 2000, snížení vybraných problémů, jako je nepovolené kácení dřevin, ničení biotopů rostlin a živočichů v chráněných územích, rušení fauny a podporování eroze v důsledku nelegálního motokrosu, rozšiřování invazních druhů rostlin.

Cíle: Cílem projektu bylo vytvořit účinný informační systém v oblasti ochrany přírody, poskytovat základ pro rozhodování v této oblasti a zpřístupňovat informace o stavu a vývoji odborné i laické veřejnosti. Pro CHKO Beskydy a okolí v rámci projektu čtyřikrát ročně vycházel Zpravodaj. Vydány byly také další publikace, například aktualizovaná brožura o hospodaření v lesích v ptačích oblastech nebo letáky o chráněných územích Horního Vsacka. Na vybraných místech v CHKO byly umístěny panely o přírodních i historických zajímavostech. Za účelem omezení nelegálního motorismu v přírodě fungují internetové stránky www.zakaz-vjezdu.cz. Vysoká návštěvnost a bohatá diskuse na stránkách svědčí o aktuálnosti tématu a nutnosti řešení tohoto problému.

Výstupy: Výstupem projektu je řada publikací, filmový materiál, lokální či regionální informační tabule k chráněným územím včetně evropsky významných lokalit, zpravodaje, brožury, informační letáky, naučné stezky a v neposlední řadě jsou podporována návštěvnická střediska.

Název projektu: Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko

Číslo projektu: LIFE08 INF/CZ/000443

Lokalizace: Moravskoslezský kraj v CHKO Beskydy s přesahem do Zlínského kraje a v CHKO Jeseníky s přesahem do Olomouckého kraje.

Příjemce: Moravskoslezský kraj

Trvání projektu: 2010 – 2013

Rozpočet projektu: 788 400 €

Příspěvek LIFE: 356 500 €

Webová stránka: http://infoms.kr-moravskoslezsky.cz/