Informační kampaň o změně klimatu – Polsko

Environmentální probém: V polských médiích i v politických debatách převažuje názor, že národní hospodářství by mělo být založeno na použití vlastních uhelných zdrojů země. Zastánci tvrdí, že uhlí je stále nejvydatnějším a nejlevnějším zdrojem energie v Polsku. Témata jako je změna klimatu, snížení emisí skleníkových plynů (GHG) nebo využívání obnovitelných zdrojů energie jsou obvykle opomíjena nebo vnímána jako vysoce kontroverzní.
Stanoviska a názory, které poukazují na sociální a ekologické přínosy obnovitelných zdrojů energie a jejich energetické účinnosti jsou ve veřejné diskusi málo slyšet. Podle nedávného průzkumu veřejného mínění pouze 39 % Poláků považuje změnu klimatu za významný negativní jev, stejně tak i potřeba politiky pro klima a rozvoj obnovitelných zdrojů energie je často zpochybňována. Je proto důležité stimulovat veřejnou debatu o současných energetických možnostech a zvýšit povědomí o potřebě vyváženějšího pohledu na energetiku a klimatickou změnu.

Cíle: Projekt LIFE_WZROST_PL je informační kampaní a propaguje myšlenky politiky na změnu klimatu a udržitelný rozvoj. Zaměřuje se na zvyšování obecné informovanosti veřejnosti v Polsku o nezbytnosti aktivit (na národní, evropské i na celosvětové úrovni) v oblastech jako je klimatická změna, obnovitelné zdroje energie, energetická účinnost a udržitelná spotřeba. Projekt se také zaměřuje na podporu rozvoje existujících platforem spolupráce mezi zúčastněnými stranami, k výměně informací o klimatické změně na podporu efektivnějšího dodržování a uplatňování evropské legislativy pro klima prostřednictvím šíření osvědčených postupů a zvýšení zapojení zúčastněných stran (včetně nevládních organizací), konzultací a implementaci klimatické politiky.

Výstupy: Hlavním výsledkem bude celovečerní dokumentární film s názvem „Revoluce teď“, složený z deseti krátkých autonomních epizod (5 minut každá) věnujících se vybraným aspektům udržitelného rozvoje a politiky klimatu. Film bude věnován různým cílovým skupinám, a to prostřednictvím televizních kanálů, filmových festivalů, roadshow turné, YouTube a dalších sociálních médií.

K dalším očekávaným výsledkům patří:
• Zvýšení povědomí veřejnosti o změně klimatu, trvale udržitelném rozvoji a příslušné politice EU prostřednictvím filmu „Revoluce teď“, který osloví 7 milionů lidí;
• Oslovení až 2,5 milionů lidí prostřednictvím internetu, přes příspěvky na blogu (alespoň 900 000 zhlédnutí) a informace o projektu – blogy a videoblogy (1,35 milionů zhlédnutí), příspěvky na facebookových stránkách WWF osloví 100 000 uživatelů a informace o projektu si ve formě newsletteru objedná 200 000 odběratelů;
• Dosažení až 15 milionů kontaktů (počítáno na základě monitorovacích zpráv médií), vzniklých v médiích během doby trvání projektu (včetně nejméně 50 zmínek o filmu v médiích (tisk, TV, rádio, internet);
• V projektu bude zajištěno, že se přibližně 2 300 lidí seznámí s danou problematikou a budou schopni si vyměňovat názory během roadshow k filmu;
• Webové stránky projektu budou sloužit také pro výměnu informací o úspěšných řešeních a opatřeních vztahujících se k ochraně klimatu a budou kontaktním místem pro zainteresované strany;
• Scénář k filmu bude souhrnem znalostí o změně klimatu v globálním a národním kontextu, zahrnujícím nejdůležitější témata pro polskou veřejnost. Bude také zahrnovat pokyny pro politiky a veřejnost, jak dosáhnout dodržování klimatické legislativy EU.

Tyto akce budou motivovat zapojení zúčastněných stran do konzultací a provádění politiky v oblasti klimatu, a ukáží, že Polsko je ekonomicky schopné udržitelného rozvoje a přizpůsobivé ke změně klimatu. Kromě toho projekt ukazuje, že ekonomický potenciál země je spojený s čistou energií, čistými technologiemi a energetickými odvětvími, neboť představují lepší a efektivnější alternativu dlouhodobého rozvoje, než pokračující závislost na fosilních palivech, které škodí životnímu prostředí i obyvatelům.

Název projektu: LIFE_WZROST_PL – Implementation of Sustainable Development based on Socially Responsible Transformation

Číslo projektu: LIFE14 GIC/PL/000008

Lokalizace: Lodzkie, Mazowieckie, Malopolskie, Slaskie,Lubelskie, Podkarpackie, Swietokrzyskie, Podlaskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnoslaskie, Kujawsko-Pomorskie,Warminsko-Mazurskie, Pomorskie,Extra-Regio, Associated Poland.

Příjemce: Fundacja WWF Polska

Trvání projektu: Červenec 2015 – červen 2017

Rozpočet projektu: 1,499,194.00 €

Příspěvek LIFE: 899,412.00 €

Webová stránka: http://www.wwf.pl/