Snížení množství komunálního odpadu a lepší třídění – Itálie

Environmentální problém: Objemy odpadů v Evropské unii se exponenciálně zvyšují, překonávají i hospodářský růst. Každý rok jsou vyhozeny 3 miliardy tun odpadů, včetně 90 milionů tun nebezpečného odpadu, což odpovídá asi 6 tunám pevného odpadu na osobu. Podle odhadů OECD se tyto objemy do roku 2020 zvýší o dalších 45 %. Šestý akční program EU pro životní prostředí identifikuje prevenci a management vzniku odpadu jako jednu ze čtyř hlavních priorit, s primárním cílem oddělit tvorbu odpadu od hospodářského růstu.

Cíle: Projekt LOWaste měl za cíl snížit komunální odpad a zachovat přírodní zdroje vytvořením místního trhu s recyklovanými materiály. Příjemci projektu pracovali na zlepšení stávajících ekologických veřejných zakázek, na podpoře prevence vzniku odpadů a využívání použitých materiálů a zvyšováním povědomí o tom, jak lze snížit množství odpadu opakovaným použitím nebo nákupem recyklovaných produktů.

Výstupy: V rámci projektu LOWaste byl nastaven trh se čtyřmi recyklovanými výrobky a byly zavedeny tři další trhy (recyklační centra, plasty a inertními materiály pro budovy). Jeho hlavním úspěchem však bylo vytvoření místní zelené čtvrti, založené na principech oběhového hospodářství, sestávajících ze subjektů nakládajících s odpadem, malých recyklačních platformách, řemeslnících a malých a středních podnicích zabývajících se vývojem a výrobou produktů z recyklovaných materiálů.
Díky aktivitám, které probíhaly během projektu, byl v této zelené čtvrti sjednocen přístup k nakládání s odpady. Byly vytvořeny místní trhy pro recyklované nebo opakovaně použité materiály s cílem snížit množství komunálního odpadu. Příjemce projektu založil čtyři konsolidované trhy s recyklovanými výrobky – textil, zbytky jídel, inertní stavební odpad (tj. nerozložitelný odpad), veřejná prostranství a hřiště pro děti.
Textil je recyklován na výrobu široké škály zboží, včetně obuvi, tašek, potahů nábytku a hraček. Inertní stavební materiály (např. písek a cihly) byly použity jako základní materiál pro silnice, nebo po smíchání s cementem v prototyp panelů, které vyrábí soukromá stavební společnost.
Městský nábytek a vybavení hřišť byly renovovány nebo využity na náhradní díly. Zbytky jídla byly shromážděny v místní škole a zpracovány v demonstračním kompostéru, který urychlil jejich transformaci do kompostu, který byl použit přímo na školní zahradě. Přidružený příjemce Città Verde pokračuje v recyklaci inertního odpadu, městského mobiliáře, vybavení hřišť i kompostování odpadů z jídla.
• v rámci této „zelené čtvrti“ a čtyř trhů s recyklovanými výrobky, které jsou přínosem pro životní prostředí, bylo sníženo množství odpadu až o 11 400 tun za rok (v okrese s 350 000 obyvatel);
• nepřímé úspory zdrojů díky využívání druhotných surovin – kolem 11 200 tun surovin za rok;
• předpokládané snížení množství CO2 vyplývající z odstraňování odpadů a využívání druhotných surovin až do výše 3000 tun za rok;
• snížení ekologické vodní stopy o více než 230 000 metrů krychlových.
• partneři projektu také navrhli recyklační centrum ve městě Ferrara, kde jak soukromé osoby, tak společnosti mohou odložit věci pro eventuální opravu.

Koordinující příjemce, obec Ferrara, vyvinul program na zadávání ekologických zakázek, který spojil nákupní postupy a eko-design výrobků. Po výsledcích testů obecní rada například schválila nařízení a povinnost využití recyklovaných materiálů pro silniční výstavbu a údržbu; toto nařízení bylo plně funkční od prosince 2013.

Projekt LOWaste podporoval využití odpadů a použitých materiálů vyvinutím široké a účinné komunikační strategie, soustředěné na tři projektové aktivity a iniciativu „LOWaste for action“. Toto iniciativa propojila 58 vybraných subjektů, včetně návrhářů, výrobců a prodejní sítě; bylo navrženo 13 prototypů recyklovaných výrobků. Všichni příjemci projektu a několik místních zúčastněných stran podepsalo „LOWaste závazek“ usilovat o dlouhodobý cíl projektu – vytvoření oběhového hospodářství. Cílem je posílit stávající dodavatelské řetězce a povzbudit vznik nových center pro recyklaci a opětovné využití odpadů. LOWaste projekt měl významný vliv na politiku EU v oblasti životního prostředí a měl významné právní důsledky. Výsledky projektu jsou v souladu také s Tematickou strategii EU o prevenci a recyklaci odpadů (COM (2005) 666 v konečném znění a směrnice 2008/98/EC).

Projekt se zaměřuje na proměnu odpadů ve zdroje a na odbourávání nehospodárných postupů, např. skládkování. Proto projekt podporuje Sdělení EU 2014 Pro oběhové hospodářství: program nulový odpad pro Evropu. Na národní úrovni projekt LOWaste spolu s jinými projekty pro nakládání s odpady financovanými EU prezentoval italské vládě požadavek na reformu ekologických nařízení, které by překonaly některé ze stávajících legislativních překážek zpomalujících opětovné využití odpadů. Projekt prokázal, že jak produkci odpadu, tak využití surovin, lze snížit rozvojem místního trhu s recyklovanými produkty. Vytváření oblastí jako např. čtvrť LOWaste může rovněž vést ke zvýšení místní zaměstnanosti, zapojit sociální družstva a znevýhodněné osoby a pomoci vzniku nových forem podnikání a ekologicky udržitelných inovací. Další informace o projektu lze nalézt ve zprávě pro laickou veřejnost a v plánu péče po ukončení LIFE.

 

Název projektu: LOWaste – LOcal Waste Market for Second Life Products

Číslo projektu: LIFE10 ENV/IT/000373

Lokalizace: Emilia-Romagna

Příjemce: Municipality of Ferrara

Trvání projektu: Září 2011 – červen 2014

Rozpočet projektu: 1,109,000.00 €

Příspěvek LIFE: 554,500.00 €

Web: http://www.lowaste.it/