Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy – Česká republika

Environmentální problém: Druhově bohaté smilkové trávníky jsou jedním z předmětů ochrany v Evropsky významné lokalitě (EVL) Beskydy. Vzhledem k tomu, že se tato prioritní stanoviště typicky vyskytují v horských oblastech na živinami chudých půdách, bývají mezi prvními pozemky, na kterých vlastníci přestávají hospodařit. Projekt je zaměřen nejen na revizi stavu těchto biotopů, ale především na hledání a provádění nejvhodnější péče. Nezanedbatelnou součástí projektu je komunikace s majiteli pozemků a snaha o jejich zapojení do péče o horské pastviny. Prostřednictvím provádění kombinace různých zásahů dojde ke zlepšení stavu často opuštěných a degradovaných lokalit.

Cíle: Zlepšení stavu 45 ha smilkových trávníků. Stanovení nejvhodnější náhradní péče o cenné lokality se smilkovými trávníky. Vytvoření plánu péče o smilkové trávníky v EVL Beskydy. Informování většiny vlastníků pozemků se smilkovými trávníky v projektovém území o ohrožení a důležitosti péče o tato stanoviště. Zapojení vlastníků pozemků se smilkovými trávníky do provádění péče. Informování veřejnosti o důležitosti a ohrožení pastvinných porostů v Beskydech.

Výstupy:
• Péče o vybrané lokality s cennými smilkovými trávníky vedoucí ke zlepšení stavu stanovišť. Opakovaně se budou provádět kombinace různých zásahů, jako je výřez náletových dřevin, seč, pastva, kosení nedopasků, mulčování, bránování. Nedílnou součástí je monitoring – sledování dopadů provedených opatření.
• Spolupráce s vlastníky pozemků s cennými smilkovými trávníky. Vyhledání a oslovení vlastníků pozemků se smilkovými trávníky. Snaha o jejich zapojení.
• Šíření informací o problematice smilkových trávníků. V projektovém území bude probíhat informační kampaň za využití plakátů, brožur, seminářů, exkurzí a dalších nástrojů. Do problematiky budou vtaženy také děti základních škol prostřednictvím přednášek, soutěže a exkurzí. • Předávání zkušeností s péčí o tyto lokality. Výsledky monitoringu budou zapracovány do plánu péče o smilkové trávníky v EVL Beskydy. Zkušenosti s prováděnými zásahy budou předány na závěrečné konferenci a publikovány v odborném článku.

Název projektu: Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy
Číslo projektu: LIFE12 NAT/CZ/000629
Lokalizace: EVL Beskydy – Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj
Příjemce: ČSOP Salamandr
Trvání projektu: Leden 2014 – prosinec 2019
Rozpočet projektu: 607.879 EUR
Příspěvek LIFE: 455.544 EUR

Webová stránka: https://www.salamandr.info/aktivity/zachrana-smilkovych-travniku-v-evl-beskydy

Spolufinancování: Ministerstva životního prostředí: 99.336 EUR. Spolufinancovaní ČSOP Salamandr: 52.999 EUR (v tom dar od společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. – pivovar Radegast: 10.000 EUR)