Dopady zemědělství a chovu dobytka – Španělsko

 

Environmentální problém: Dusičnany tvoří v současnosti hlavní zdroj difúzního znečištění povrchových a podzemních vod a postihují ve větší či menší míře všechny členské státy EU. Koncentrace dusíkatých látek se v posledních desetiletích zvýšily, což má za následek významnou výzvu pro boj se znečištěním. Hlavním zdrojem tohoto znečištění je nadměrné či nevhodné používání hnojiv a zbytků ze zemědělských podniků.
Mnoho orgánů veřejné správy, včetně EU, již zavedlo nová pravidla pro řízení smíšeného zemědělství. Tato nová pravidla vyžadují identifikaci vod znečištěných dusičnany a definici příslušných kritérií pro stanovení zranitelnosti specifických oblastí. A je také velký zájem o rozvoj akčních programů pro kontrolu, prevenci nebo minimalizaci vlivu dusičnanů na znečištění vod.

Cíle: Projekt Nitrates si klade za cíl zlepšit poznatky o vlivu zemědělství a chovu dobytka na kontaminaci vod dusičnany a k definování a prosazování lepších postupů ke snížení tohoto znečištění. Projekt se proto snaží přispět k plnění směrnice EU  (91/676/EHS).
Na pilotním území budou studovány účinky zemědělské praxe, zaměřené na zavlažování a používání organických a anorganických hnojiv. Projekt se konkrétně zaměří také na účinky chovu dobytka a na množství dusičnanů a nakládání s odpady s chovem spojených. Bude zkoumáno jak znečištění povrchových, tak podzemních vod.
Prostřednictvím analýzy vstupů a výstupů v zavlažované pilotní oblasti budou v projektu vyvíjeny nové simulační modely pro kvantifikaci kontaminace podzemních vod dusičnany ze zemědělských zdrojů. Závěry umožní také vyhodnocení akčních plánů a opatření, která jsou v současnosti realizována na zabránění kontaminace dusičnany.

Bude-li zjištěno, že opatření jsou nedostatečná, projektový tým definuje nápravné akce a osvědčené postupy pro místní zemědělce a pro místní, regionální a národní orgány. Budou stanoveny rozhodující úlohy související s plánováním a ochranou různých kontinentálních vod – sladkovodní řeky, jezera, ledovce nebo podzemní vody,  vnitrozemské slané systémy – bez ztráty zisku ze zemědělské činnosti. Díky projektu budou také pořádány ukázky a školení pro zemědělce, aby se zvýšilo povědomí o odpovídajících nápravných opatřeních.

Výstupy:

  •    Větší znalosti o dopadu současné zemědělské praxe na tok dusičnanů
    • Nástroj pro výpočet bilancí dusičnanů;
    • Identifikace osvědčených postupů pro snížení kontaminace vody dusičnany
    • Lepší plánování ochrany vod

 

Název projektu: NITRATES – Repercussion of Agricultural Activities in Nitrate Contamination of Continental Water

Číslo projektu: LIFE10 ENV/ES/000478

Lokalizace: Navarra

Příjemce: Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones de Navarra, S.A.

Trvání projektu: Září 2011 – srpen 2015

Rozpočet projektu: 2,420,765.00 €

Příspěvek LIFE: 1,147,132.00 €

Web: www.life-nitratos.eu/index.php/en/