Komplementární programy

Program LIFE nepodporuje projekty, které mohou být financovány v rámci jiných finančních nástrojů Evropské komise – tedy včetně operačních programů členských zemí!

Přehled komplementárních programů, slouží žadatelům o grant z projektu LIFE k tomu, aby získali základní orientaci v jiných evropských či národních dotačních titulech a zdrojích, které lze využít pro financování projektu.

Aby se zabránilo nežádoucímu překryvu mezi jednotlivými komplementárními programy, musí žadatelé zdůvodnit, proč se rozhodli požádat o financování z programu LIFE a nevyužili jiného unijního zdroje financování v případě, že by taková alternativa existovala.

HORIZONT 2020

Horizont 2020 (též H2020, Horizont 2020) je nadnárodním integrovaným systémem podpory vědy, rámcovým programem výzkumu a inovací pro období 2014-2020 s rozpočtem přes 77 mld. EUR. Umožňuje financování celého inovačního řetězce od základního výzkumu po tržní využití. Otevřené výzvy naleznete na stránce Evropské komise.

Cílovou skupinou programu jsou na jedné straně výzkumní pracovnici, ať už se jedná o výzkumníky pracující na univerzitách, ve výzkumných ústavech, nebo v průmyslových firmách, na straně druhé také podniky a firmy, které mohou v programu H2020 najit účinného pomocníka pro financování aktivit v oblasti špičkového výzkumu a technologií, v neposlední řadě je program určen také nevládním a neziskovým organizacím či občanským sdružením a je také otevřen různým asociacím sdružujícím zájmové skupiny v různých oblastech výzkumu a průmyslu.

Poskytováním aktuálních informací o evropském výzkumu, vývoji a inovacích, včetně Horizontu 2020, je v ČR pověřeno Technologické centrum AV ČR (TC AV ČR).

 • Míra podpory: výzkumné činnosti až 100 % uznatelných výdajů, inovační činnosti až 70 % (NNO mohou i na tyto získat až 100 %); finanční objem projektů stanovují konkrétní výzvy

Tip: Z programu LIFE lze podpořit využití výsledků výzkumu a inovací programu Horizont 2020 v oblasti životního prostředí a klimatu; návaznost na výsledky vzešlé z tohoto programu je zvýhodňujícím faktorem při hodnocení projektové žádosti podané do programu LIFE.

COSME

Nadnárodní program COSME (Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků) je implementován a financován Evropskou komisí přímo z rozpočtu EU (2,5 mld. EUR pro období 2014-2020). V České republice je COSME v gesci odboru inovačního podnikání a investic Ministerstva průmyslu a obchodu. Program je určen zejména pro malé a střední podniky za účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v členských státech Unie.

Implementaci a poradenství ke komunitárnímu programu a COSME poskytuje Enterprise Europe Network (EEN). V České republice je EEN zastoupena konsorciem jedenácti partnerů koordinovaném Technologickým centrem AV ČR a ve světě působí v 56 zemích.

 • Míra podpory: 50 % až 95 % způsobilých nákladů (podle typu projektu); finanční objem projektů se pohybuje v desítkách až stovkách tisíc eur

NER 300 a navazující Inovační fond

NER 300 je z globálního hlediska jeden z největších finančních programů pro podporu inovačních nízko-uhlíkových demonstračních projektů v oblasti energetiky. Program je zamýšlen jako katalyzátor demonstrace environmentálně bezpečného zachytávání a ukládání uhlíku (CCS) a inovativních technologií obnovitelných zdrojů energie (OZE) na komerční bázi v Evropské unii. V rámci NER 300 byly vyhlášeny dvě projektové výzvy (tyto již neběží); vyhlášení další výzvy do roku 2020 je závislé na probíhající revizi Směrnice o emisním obchodování EU ETS.

Pro období 2021-2030 je plánováno rozšířené fungování NER 300, a to pod názvem Inovační fond (Innovation Fund).  Parametry fungování tohoto mechanismu jsou teprve nastavovány, měl by být financován prodejem celkem 450 mil. emisních povolenek. Z Inovačního fondu bude možné podpořit nejen demonstrační projekty v oblasti CCS a OZE, ale také projekty na zavádění inovačních nízkouhlíkových technologií a postupů v průmyslu. Vyjednávání o Inovačním fondu (a revizi EU ETS obecně) je v gesci odboru energetiky a ochrany klimatu MŽP.

 • Míra podpory: očekává se do 60 % způsobilých nákladů; finanční objem projektů se předpokládá v desítkách až stovkách mil. eur. Předpokládá se, že v rámci programu bude možné kofinancování projektů i z jiných nástrojů EU. Další výhodou Inovačního fondu je jeho nižší administrativní náročnost ve srovnání se strukturálními fondy EU.

OPERAČNÍ PROGRAMY 2014-2020 v ČR (financované z EU)

Komplementarita (doplňkovost) prioritních oblastí či prioritních os (PO) / priorit (P) / priorit Unie (PU) operačních programů vůči programu LIFE je identifikována v rámci tematických cílů 4, 5 a 6 těchto národních operačních programů Cíle I – Investice pro růst a zaměstnanost: OP ŽP, IROP, PRV, OP PPR, OP PIK, OP Rybářství a v programech Cíle II – Evropská územní spolupráce1:

tabulka

1 http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy

Tematické cíle (TC) 4, 5 a 6 operačních programů, které jsou komplementární s programem LIFE

TC 4 – Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích

 • Zvýšení podílu produkce/spotřeby energie z obnovitelných zdrojů.
 • Snížení energetické náročnosti, resp. zvýšení energetické účinnosti výrobních a technologických procesů v zemědělství.
 • Zlepšení pohlcování uhlíku v zemědělství a lesnictví.

TC 5 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik

 • Adaptace zemědělství a lesnictví na očekávané klimatické jevy.
 • Zvyšováním potenciálu zemědělských a lesních ekosystémů minimalizovat negativní dopady klimatické změny.
 • Zajištěná protipovodňová ochrana založená především na zvýšení retenční schopnosti krajiny a zpomalování přírodního odtoku vody související s lepším hospodaření s vodou v zemědělství a lesnictví.

TC 6 – Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

 • Snížení zemědělského znečištění vod.
 • Zvýšená ochrana přírody a krajiny posilováním její ekologické stability pomocí posilování biodiverzity, zvyšování prostupnosti krajiny a realizovaná vhodná opatření v zemědělství a lesnictví.
 • Posílení odolnosti lesních porostů před abiotickými a biotickými faktory. Zvýšená ochrana půdy, zejména zemědělské, před erozí a degradací.
 • Posílení prevence opouštění půd v oblastech s přírodními omezeními, včetně předcházení degradace cenných stanovišť a zvyšování estetické hodnoty krajiny.

 Operační program Životní prostředí (OP ŽP)

Hlavním cílem OP ŽP je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.

Program je otevřen obcím a městům, organizacím státní správy a samosprávy, výzkumným a vědeckým ústavům, právnickým a fyzickým osobám i neziskovým organizacím. Nabízí  finanční prostředky investičního i neinvestičního charakteru na ochranu a zlepšování kvality životního prostředí a to až do výše 100 % způsobilých nákladů.

V rámci OP ŽP může ke komplementaritě s LIFE dojít v případě implementace prioritních rámcových programů pro síť NATURA 2000, implementace povodňových plánů dle Rámcové směrnice o vodě a dalších relevantních právních předpisů, odpadových plánů dle rámcové směrnice o odpadech 2008/98/ES, implementace plánů kvality ovzduší dle směrnice Evropského parlamentu a rady 2008/50/ES a implementace mitigačních a adaptačních strategií v oblasti změny klimatu.

 • Míra podpory: až 100 % uznatelných nákladů. Konkrétní míra podpory je stanovena výzvou.

Integrovaný regionální operační program (IR OP)

Program LIFE se zaměřuje na rozvoj institucionální základny, vzdělávání a sdílení informací v oblasti změny klimatu a ochrany životního prostředí, zatímco IR OP podporuje investiční aktivity v oblasti řešení a řízení rizik s ohledem na změnu klimatu a v oblasti snižování energetické náročnosti v sektoru bydlení. Stáhněte si Programový dokument IR OP.

 • Míra podpory: až 100 % uznatelných nákladů. Konkrétní míra podpory je stanovena výzvou. Finanční objem projektu bývá omezen min. částkou (stovky tis. Kč) i max. částkou (desítky mil. Kč).

OP Praha – pól růstu ČR (OP PPR)

Vzájemná doplňkovost programu LIFE (hlavně prioritní oblasti Zmírňování změny klimatu) s OP PPR se týká PO 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory, specifického cíle 2.1 „Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení“. Jedná se zejména o aktivity, které přispívají k demonstraci inovativních systémů ke snižování emisí skleníkových plynů vhodných k tomu, aby byly napodobovány, přenášeny nebo začleňovány.

 • Míra podpory: až 100 % uznatelných nákladů. Konkrétní míra podpory je stanovena ve výzvě. Finanční objem projektu bývá omezen min. částkou (stovky tis. Kč) i max. částkou (jednotky mil. Kč či nízké desítky mil. Kč).

Program rozvoje venkova (PRV)

Hlavním cílem PRV je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura.

Program LIFE na základě nařízení č. 1293/2013 vhodně doplňuje ostatní finanční nástroje EU. LIFE se typem svých aktivit doplňuje s Programem rozvoje venkova. V obou programech se však jedná o jiný typ podpor/projektů. Typy projektů uvedené v čl. 2 nařízení 305 1293/2013 o zřízení programu LIFE (tedy projekty pro osvědčené postupy, demonstrační projekty, pilotní projekty, informační projekty i integrované projekty, projekty technické asistence, přípravné projekty včetně operačních grantů pro NNO a Nástroje pro financování přírodního kapitálu a Nástroje pro energetickou účinnost) nejsou v rámci PRV podporovány. LIFE může např. financovat vývoj managementu, který bude posléze aplikován do PRV. Stáhněte si Programový dokument PRV.

 • Míra podpory závisí na konkrétním opatření, v rámci něhož je žádáno (od 40 % způsobilých nákladů). Část opatření má stanovenu podporu fixní částkou na jednotku (hektar, kus).

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Komplementarita OP VVV s programem LIFE není definována, nicméně program podporuje posílení kapacit pro výzkum také v oblasti životního prostředí. Harmonogram výzev je k dispozici na stránkách MŠMT.

 • Míra podpory: až 100 % uznatelných nákladů. Konkrétní míra podpory je stanovena ve výzvě. Finanční objem projektů stanovují konkrétní výzvy v řádech milionů až desítek milionů korun.

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Ke vzájemné doplňkovosti s programem OP PIK může dojít v rámci Prioritní osy 3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin. Řídicím orgánem OP PIK je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Mezinárodní výzkumné aktivity malých a středních podniků a výzkumných a technologických institucí mohou být navíc financovány z výzev vyhlašovaných 2x ročně (uzávěrky koncem března a koncem záři) sítí IraSME, která sdružuje řídicí orgány OP PIK – kontaktem pro ČR je tedy MPO.

Cíl II: Evropská územní spolupráce

Tématům životního prostředí se věnují také programy přeshraniční spolupráce: ČR-Polsko, ČR-Slovensko, ČR-Rakousko, ČR-Bavorsko, ČR-Sasko, programy nadnárodní spolupráce: Interreg CENTRAL EUROPE a Interreg DANUBE a programy meziregionální spolupráce: Interreg EUROPE, URBACT III, ESPON 2020,  INTERACT III. Tyto programy koordinuje nejčastěji Ministerstvo pro místní rozvoj. Jde o komplementaritu v rámci tematického cíle 6, kde se programy Cíle II zabývají investicemi v oblasti ochrany rozvoje a využívání kulturního/přírodního dědictví (studie, strategie, propagace, ale též rekonstrukcemi a obnovou dopravní a turistické infrastruktury), investicemi do zelené infrastruktury, přípravou a/nebo implementací soustavy NATURA 2000 a implementací pilotních projektů pro testování a zavádění inovativních technologií, včetně dalšího výzkumu a studií ale též nízkouhlíkovým hospodářstvím, výzkumem, technologickými inovacemi aj.

 • Maximální míra podpory je stanovena podle regionu. Dosahuje hodnot od 50 do 85 % způsobilých nákladů projektu. Finanční objem projektů je výzvami stanoven v rozmezí desítek až stovek tis. eur.

OP Rybářství

OP Rybářství, řízený Ministerstvem zemědělství, podporuje environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury, které jsou založené na znalostech a účinně využívají zdroje. Jeho cílem je udržitelný rozvoj chovu ryb v ČR a zavádění moderních intenzivních chovných systémů za současné eliminace negativních dopadů na životní prostředí.

 • Míra podpory: 50-100 % způsobilých výdajů dle konkrétního podporovaného opatření Finanční objem projektů je výzvami stanoven v rozmezí desítek tis. až jednotkách mil. korun.

OP Doprava

OP Doprava klade větší důraz na podporu udržitelných forem dopravy a snižování jejích negativních vlivů na životní prostředí, mj. podporuje čistou mobilitu. Komplementarita s programem LIFE není definována.

Doplnění:
Zastřešující finanční programy EU, z nichž jsou financovány výše uvedené operační programy, u nichž může dojít z pohledu žadatele ke vzájemnému nežádoucímu překryvu s programem LIFE: Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) – v ČR mj. financuje IOP, OP ŽP, OP PIK nebo programy Interreg, Evropský sociální fond (ESF) – zabývá se zejména politikou zaměstnanosti, sociálního začleňování, vzdělání a posilování kapacit veřejné správy v EU, Fond soudržnosti (CF) – podporuje velké investiční projekty zaměřené na životní prostředí v oblasti energetiky a dopravy, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) – v ČR financuje PRV, Evropský námořní a rybářský fond – v ČR financuje OP Rybářství.