Financování

Financování projektů v rámci programu LIFE je možné formou grantů nebo příspěvkem z finančních nástrojů             (půjčka či investice). Pomocí grantů mohou být financovány tradiční typy projektů: projekty využívající osvědčené postupy, demonstrační projekty, pilotní projekty, informační projekty, nebo nové typy projektů: integrované projekty, projekty technické pomoci a přípravné projekty.

V programovém období 2014-2017 byla maximální míra unijního spolufinancování v případě tradičních, přípravných a integrovaných projektů 60 % z celkových způsobilých nákladů, ale až 75 %, pokud se projekt zabývá ochranou prioritních druhů nebo stanovišť sítě Natura 2000 v rámci prioritní oblasti LIFE Příroda a biologická rozmanitost          (NAT/ BIO).

V programovém období 2018-2020 je maximální míra kofinancování v případě tradičních, přípravných a integrovaných projektů snížena na 55 % z celkových způsobilých nákladů. Zvýšená míra podpory u prioritní oblasti NAT/BIO zůstává.

V samostatné výzvě programu LIFE se mohou neziskové organizace s přeshraniční působností ucházet o dvouleté operační granty, které poskytují podporu na určité provozní a administrativní náklady neziskových subjektů podílejících se na rozvoji, provádění a kontrole dodržování politiky a právních předpisů Unie. Maximální míra spolufinancování operačních grantů pro NNO je 60 % z celkových způsobilých nákladů.