Kofinancování projektu LIFE

Kromě možnosti získat finanční prostředky z programu LIFE se lze ucházet o dotaci či kofinancování projektů zaměřených na životní prostředí například v rámci následujících finančních nástrojů:

Programy Technologické agentury ČR

Technologická agentura České republiky je garantem národních finančních programů na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje (obojí dále jen VaV) a rozvoje inovací. Pro soukromé i veřejné subjekty realizující výzkum a jeho aplikaci ovlivňující kvalitu života obyvatel i celkovou kvalitu životního prostředí jsou relevantní zejména programy ALFA (VaV), GAMA (podpora ověření výsledků VaV), EPSILON (podpora uplatnění výsledků VaV v průmyslu) a také DELTA (podpora mezinárodní spolupráce v oblasti VaV) a OMEGA (projekty s celospolečenským dopadem VaV).

  • Míra podpory: až 100 % uznatelných nákladů. Konkrétní míra podpory závisí na typu uchazeče a konkrétní výzvě (soutěži). Finanční objem typického projektu se pohybuje v jednotkách milionů korun a může být omezen konkrétní soutěží. Objem již podpořených projektů se pohybuje v rozmezí 400 tis. Kč – 40 mil. Kč.

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „TRIO“

Jedná se o národní program v gesci Ministerstva průmyslu o obchodu. Posláním programu je podpořit aktivity v aplikovaném výzkumu, které budou využívat a dále rozvíjet potenciál v oblasti klíčových technologií (Key Enabling Technologies) – fotoniku, mikroelektroniku a nanoelektroniku, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie. Jde o technologie náročné na znalosti a kvalifikovanou pracovní sílu, vyžadující zásadní podíl výzkumných aktivit a s rychlými inovačními cykly. Uchazeči o podporu mohou být podniky (právnické i fyzické osoby), které řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací.

  • Míra podpory: 80 % uznatelných nákladů. Výzkumné organizace mohou získat na nehospodářské činnosti podporu až 100 % uznatelných nákladů.

 

NÁRODNÍ PROGRAMY PODPORUJÍCÍ PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Národní program životního prostředí (NPŽP)

Národní program Životní prostředí (NPŽP) podporuje projekty a aktivity přispívající k ochraně životního prostředí v České republice. Program je navržen jako doplňkový k jiným dotačním titulům, především Operačnímu programu Životní prostředí a programu Nová zelená úsporám.

  • Konkrétní míra podpory je stanovena v jednotlivých výzvách.

Program péče o krajinu (PPK)

Dotační program vyhlašovaný Ministerstvem životního prostředí poskytuje neinvestiční prostředky až do výše 100 % způsobilých výdajů na vlastní realizaci opatření, která povedou k udržení a systematickému zvyšování biologické rozmanitosti. Program je zaměřen na provádění drobného managementu.

  • Míra podpory: až 100 % uznatelných nákladů konkrétního opatření. Konkrétní opatření mají stanoveny maximální jednotkové ceny. Finanční objem projektů není stanoven a odvíjí se od prokázaných jednotkových cen.

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK)

Dotační program každoročně vyhlašovaný Ministerstvem životního prostředí podporuje investiční i neinvestiční záměry realizující adaptační opatření zmírňující dopady klimatické změny na vodní, lesní i mimolesní ekosystémy. Program Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky a správám národních parků umožňuje realizovat opatření vyplývající z plánů péče o zvláště chráněná území, ze souhrnu doporučených opatření pro ptačí oblasti, záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. V neposlední řadě slouží k financování monitoringu a podkladových materiálů.

  • Míra podpory: až 100 % uznatelných nákladů konkrétního opatření. Konkrétní opatření mají stanoveny maximální jednotkové ceny. Finanční objem projektů není stanoven a odvíjí se od prokázaných jednotkových cen.

Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích

Podprogram Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích (MaS) slouží k zajištění povinností vlastníka pozemků, které jsou dané platnými zákony ČR (především zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a zákonem č. 289/2005 Sb., o lesích) a pro realizaci činností, které vyplývají z platných plánů péče o dané zvláště chráněné území (ZCHÚ).

Z podprogramu lze financovat pouze akce, které budou prováděny nejen v ZCHÚ, ale zároveň na pozemcích ve vlastnictví státu, s nimiž hospodaří Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správy národních parků a Správa jeskyní ČR.  Tyto organizace uzavírají s různými subjekty (fyzické, právnické osoby, neziskové organizace aj.) smlouvy o dílo, na základě kterých je akce realizována. Podprogram je určen pro opatření investičního i neinvestičního charakteru,  jednoleté i víceleté akce.

Program na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2021

Dotace na projekty občanských sdružení a obecně prospěšných společností jsou ze státního rozpočtu poskytovány na příslušný kalendářní rok. Minimální výše podpory je 30 tisíc Kč, max. výše podpory dosahuje 250 tisíc Kč/projekt.

  • Míra podpory: max 70 % nákladů projektu.

Národní dotace Ministerstva zemědělství (MZe)

Ministerstvo zemědělství České republiky každoročně poskytuje finanční prostředky v oblasti zemědělství a potravinářství, vodního hospodářství nebo v lesním hospodářství a rybářství.

  • Míra podpory: max 70 % nákladů projektu. U většiny programů se pohybuje výše dotace v desítkách až stovkách tis. Kč; vybrané programy mají nastavenu výši dotace v milionech Kč.

Tip: Zvažte financování ze soukromých či nadačních zdrojů.

V současné době není v ČR k dispozici dotační program financovaný ze soukromých či nadačních zdrojů, který by mohl pokrýt významnou část nákladů projektu LIFE. I přesto se vyplatí o těchto zdrojích uvažovat, zejména pro projektové partnery z řad nestátních neziskových organizací, kterým mohou pomoci s doplněním kofinancování projektu. Část jejich projektových aktivit může být předmětem podpory některé z větších českých nadací. Je však třeba počítat s tím, že většina nadací nemá vypsané kontinuální výzvy, ale vypisuje je buď v pravidelných intervalech nebo adhoc.

Doporučujeme zvážit i nabídku podpory od regionálně působících (např. firemních) nadací podle místa, kde hodláte část projektových aktivit realizovat.

Pro partnery z řad neziskových organizací může být zajímavý i program návratných nadačních příspěvků, které mohou těmto organizacím pomoci s předfinancováním projektových nákladů. Příkladem může být Program 3P vypisovaný NROS.