Nová EU výzva programu LIFE. Na zlepšení evropského životního prostředí jde letos 397 milionů eur

Zájemci z řad evropských a tedy i českých podnikatelských subjektů, neziskových organizací, univerzit, vědeckých a výzkumných institucí i veřejné správy mohou žádat o finanční podporu pro tradiční, přípravné a integrované projekty LIFE.

Dobře zpracovaný projektový návrh předložený do evropské výzvy je důležitým krokem k získání finančních prostředků z programu LIFE. Žádosti musí předkladatelé adresovat přímo Evropské komisi, která zajišťuje i jejich hodnocení. Pokud projekt uspěje, činí míra kofinancování projektů LIFE z EU 55 % způsobilých výdajů. Koncepty do podprogramu Životní prostředí se předkládají v první polovině června. Projektové návrhy do podprogramu Klima mohou žadatelé odevzdat do začátku září letošního roku. Na hodnocení podaných projektů má Evropská komise zhruba osm měsíců, podpořené projekty tedy budou známy na jaře 2019.

 “V letošním roce došlo k podstatné změně,“ říká ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski a pokračuje:Evropské komise upravila podávání žádostí do evropské výzvy v podprogramu Životní prostředí. Nově zde dochází k dvoustupňovému přihlašování žádostí. V první etapě předloží žadatelé koncept a teprve pokud se dostanou do druhé etapy, podají úplný návrh na základě přijatých připomínek z prvního kola. Evropská komise si od této změny slibuje, že nastane zjednodušení postupu pro předkládání projektů.“ U podprogramu Klima zůstává postup podání žádostí stejný jako v loňském roce. Žadatelé předloží úplné návrhy podle stávajících pravidel.

Další finanční podporu českým projektům nabízí i Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím národní výzvy. V letošním roce proto MŽP ze svého rozpočtu vyčlenilo celkem 53 milionů korun. Z této částky je alokováno 50 milionů korun na spolufinancování projektů, jestliže uspějí v konkurenci EU projektů a 3 miliony korun na přípravu projektové dokumentace v případě podání projektu do evropské výzvy. Nejvyšší míra spolufinancování činí maximálně 15 % z celkových způsobilých nákladů projektu a zároveň ne více než 10 milionů korun na jeden projekt.