Jedna příroda – Česká republika

Péče o chráněná území soustavy Natura 2000 přináší prospěch přírodě i lidem.

Environmentální problém: Významným problémem v globálním i evropském měřítku je úbytek biodiverzity. Klíčovým nástrojem Evropské unie, díky kterému se má přispět k zastavení tohoto úbytku, je soustava Natura 2000, což je největší soustava chráněných území na světě. V ČR zaujímají tato evropsky chráněná území 14 % rozlohy země. Poslední výsledky národního hodnocení uzavřely 83 % reportů v případě stanovišť a 69 % reportů v případě druhů hodnocením nepříznivé až špatné. Co se týká ptačích druhů, 10 % rozmnožujících se a 20 % přezimujících populací hodnocených druhů vykazuje klesající krátkodobý trend. Navíc přestože ubylo druhů a stanovišť ve stavu nepříznivý až špatný a přibylo ve stavu příznivých, k naplnění příspěvku k dosažení Cíle 1 Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 je stávající stav a trend nedostačující.

Cíle: Úbytek biologické rozmanitosti a z něj plynoucí degradace služeb poskytovaných ekosystémy jsou v ČR omezeny a ekosystémové služby jsou v maximálním proveditelném rozsahu obnoveny. Je zaveden efektivnější systém péče o chráněná území soustavy Natura 2000, který spojuje vhodnou péči s odpovídajícím plánováním založeným na přesném vyhodnocení stavu a trendu předmětů ochrany, doprovázený spoluprací s vlastníky a uživateli pozemků, který účinně využívá pokročilé znalosti o přínosech poskytovaných společnosti přírodním kapitálem těchto lokalit a bere v úvahu relevantní náklady.

Výstupy:

 • Je znám a vyhodnocen stav předmětů ochrany v jednotlivých lokalitách.
 • Jsou stanoveny priority ochrany přírody pro fenomény chráněné podle směrnic o stanovištích (přílohy 1 a 2) a o ptácích pro lokality ve správě AOPK ČR.
 • Nejvýznamnější vlastníci a uživatelé pozemků v lokalitách ve správě AOPK ČR znají cíl a způsob ochrany těchto lokalit a chápou související náklady a přínosy.
 • Na základě principů managementového cyklu jsou prováděna vhodná a potřebná opatření vedoucí k zachování nebo zlepšení stavu biotopů a druhů v lokalitách.
 • Je zaveden systém hodnocení dopadů péče na lokalitách ve správě AOPK ČR.
 • Plánovací dokumentace pro lokality, u kterých vyvstala potřeba změny, je aktualizována v souladu s výsledky tohoto Projektu.
 • Jsou kvantifikovány přínosy, které společnosti poskytuje přírodní kapitál (ekosystémy) soustavy Natura 2000, i náklady související se zajištěním soustavy Natura 2000.
 • Pracovníci OOP znají dobrou praxi při péči o lokality a ovládají potřebné procesy a postupy.
 • Finanční prostředky dostupné pro péči o lokality jsou efektivně využívány.
 • Veřejná správa má k dispozici výstupy Projektu, které jsou převedeny do podoby doporučení pro naplňování v praxi.
 • Veřejnost je seznámena s cíli a způsoby ochrany lokalit a chápou související náklady a přínosy.

Název projektu: Jedna příroda, Integrovaný projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice
Číslo projektu: LIFE 17 IPE/CZ/00005
Lokalizace: chráněná území soustavy Natura 2000 především ve správě AOPK ČR
Příjemci: Ministerstvo životního prostředí (koordinující příjemce), Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Biologické centrum AV ČR, v. v. i. – Výzkumná infrastruktura SoWa, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR (CzechGlobe)
Trvání projektu: 2019 až 2026
Rozpočet projektu: 20 369 945 eur
Příspěvek LIFE: 12 221 967 eur

Webová stránka: www.jednapriroda.cz

Spolufinancování: Ministerstva životního prostředí: 2 011 464 eur. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: 5 358 493 eur. Biologické centrum AV ČR, v. v. i. – Výzkumná infrastruktura SoWa: 262 073. Centrum pro otázky životního prostředí UK: 271 057. Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR (CzechGlobe): 244 891 eur.