Národní výzva LIFE

Záměrem poskytování finančních prostředků z národních zdrojů Ministerstva životního prostředí je motivovat české žadatele k předkládání projektových návrhů a zvýšit čerpání z programu LIFE ve prospěch příjemců z České republiky.

Ministerstvo životního prostředí proto každoročně vyhlašuje národní výzvu k podávání žádostí o národní spolufinancování pro tzv. tradiční projekty předkládané v rámci Podprogramu životní prostředí a Podprogramu klima komunitárního programu LIFE. Od roku 2016 přispívá MŽP i na přípravu a zpracování projektových návrhů podávaných do programu LIFE.

Kromě finanční podpory z prostředků EU, které pokrývají 55 – 75 % výdajů projektu, mají čeští žadatelé možnost získat finanční prostředky, které zčásti pokryjí jejich vlastní vklad do projektu, který nesmí pocházet z jiných zdrojů EU.

Na finanční podporu žadatelů vyčlenilo MŽP na rok 2016 ze svého rozpočtu celkem 51 milionů korun. Z této částky je 48 milionů korun určeno na spolufinancování projektů a 3 miliony korun na přípravu projektů.

Pro rok 2017 poskytlo MŽP na národní výzvu celkovou alokaci 53 milionů korun. Z této částky je 50 milionů korun určeno na spolufinancování projektů a 3 miliony korun na přípravu projektů.

Pro rok 2018 bylo alokováno celkem 53 milionů korun, z čehož 3 mil. Kč jsou určené na přípravu projektů a 50 mil. Kč na spolufinancování.

Pro rok 2019 vyčlenilo MŽP ze svého rozpočtu celkem 58 mil. Kč. Již obvykle byla podpořena příprava projektů (2 mil. Kč oblast ŽP a 1 mil. Kč oblast klima) a spolufinancování (35 mil. Kč pro ŽP a 15 mil. Kč pro klima). Nově se finanční prostředky budou poskytovat i na spolufinancování partnera tradičního projektu (3,5 mil. Kč pro oblast ŽP a 1,5 mil. Kč pro oblast klima).

V roce 2020 činila celková alokace 85,5 mil. Kč. Pro podprogram Životní prostředí bylo určeno 57 mil. Kč, z čehož 2 mil. Kč náležely na přípravu projektů, 50 mil. Kč na spolufinancování a 5 mil. Kč na podporu spolufinancování partnera tradičního projektu. Pro podprogram Klima připadlo 28,5 mil. Kč, tj. 1 mil. Kč pro přípravu projektů, 25 mil. Kč pro spolufinancování a 2,5 mil. Kč pro spolufinancování partnera tradičního projektu.

Pokud jde o přípravu a zpracování projektové dokumentace, činil v roce 2016 příspěvek na jeden projekt maximálně 150 000 korun. V roce 2017 mohli žadatelé získat až 200 000 Kč na jeden projekt. Byl zvolen dvoukolový systém výzvy včetně bonifikace pro žadatele, kteří se zúčastnili obou kol. Alokace pro tuto výzvu není indikativně rozdělena do jednotlivých oblastí podpory. Poskytnutí finančních prostředků je podmíněno zasláním rozpracovaného projektového návrhu odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP k posouzení, jestli je v souladu s požadavky výzvy programu LIFE, a současně úspěšným předložením úplného projektového návrhu do výzvy programu LIFE. Za oprávněnou osobu, která může žádat o podporu přípravy projektové dokumentace, je považován hlavní předkladatel žádosti do řádné výzvy LIFE, tj. koordinující příjemce navrhovaného projektu. V roce 2018 byl postup předkládání rozdělen dle podprogramů. V podprogramu Životní prostředí se předkládal pouze koncept (výše podpory až 240 000 Kč), v podprogramu Klima koncept (nepovinně) a projektový návrh (výše podpory až 200 000 Kč). V roce 2019 i 2020 zůstalo rozložení podávání konceptů/návrhů a výše jejich podpory stejná.

V případě spolufinancování projektů činí maximální výše podpory MŽP 15 % z celkových způsobilých nákladů projektu a zároveň ne více než 10 milionů korun na jeden projekt. V roce 2019 se zvýšila maximální výše podpory na spolufinancování z původních 15 % na 20 %. V roce následujícím došlo ke zvýšení maximální výše podpory, tj. z původních 10 mil. Kč na 12 mil. Kč. Projekt, který dosáhne na finanční podporu z národní výzvy, musí být schválen v rámci řádné výzvy programu LIFE a musí být předložen v jedné z prioritních oblastí programu LIFE (Životní prostředí a účinné využívání zdrojů, Příroda a biologická rozmanitost, Správa a informace v oblasti životního prostředí, Zmírňování změny klimatu, Přizpůsobování se změně klimatu a Správa a informace v oblasti klimatu).

Ministerstvo životního prostředí předpokládá, že bude národní výzva vyhlašována každý rok.

Podrobnější informace jsou k dispozici na https://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life.