MŽP podpoří žadatele z programu LIFE. 53 milionů korun půjde na přípravu a spolufinancování projektů

Ministerstvo životního prostředí dnes vyhlásilo národní výzvu k podávání žádostí o spolufinancování pro tzv. tradiční projekty předkládané v rámci podprogramu Životní prostředí a podprogramu Klima programu LIFE. Žádat je možné také o finanční podporu na přípravu projektové dokumentace.

Poskytnutím finančních prostředků z národních zdrojů Ministerstvo životního prostředí motivuje české žadatele k předkládání projektových návrhů. Snahou je zvýšit čerpání z programu LIFE ve prospěch příjemců z České republiky a zajistit podporu projektům, jejichž výsledky mají pozitivní dopad v oblasti životního prostředí a klimatu. Finanční podpora z národních zdrojů by měla zajistit lepší zapojení nevládních organizací, veřejné správy a podnikatelských subjektů.

Pro tyto účely vyčlenilo MŽP na rok 2018 ze svého rozpočtu 53 milionů korun. Z této částky je alokováno 50 milionů korun na spolufinancování tradičních projektů a 3 miliony korun na přípravu projektové dokumentace.

 

Změna v podpoře projektové přípravy

 Stejně jako vloni je součástí národní výzvy finanční podpora přípravy a zpracování projektové dokumentace. Výše podpory pro přípravu projektové dokumentace je tentokrát v souvislosti se změnami podávání žádostí v evropské výzvě rozdělena podle toho, do jakého podprogramu byla žádost podána. Pro podprogram Životní prostředí činí max. 240 000 Kč na jeden projekt. V podprogramu Klima mohou žadatelé obdržet max. 200 000 Kč na jeden projekt. Poskytnutí podpory je v obou případech podmíněno předložením konceptu a úplného projektového návrhu do evropské výzvy programu LIFE.

 

MŽP se snaží českým žadatelům z programu LIFE nabídnout maximální podporu. Národní výzva se díky tomu v obou oblastech podpory v posledních letech osvědčila. Došlo k navýšení počtu podaných žádostí do národní výzvy a následně i do výzvy evropské. Současně se zvýšila i míra čerpání finančních prostředků České republiky z komunitárního programu LIFE. Z celkové alokace máme vyčerpáno již 91 % prostředků, což nás řadí mezi úspěšné členské státy,“ říká ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski.  A pokračuje: „Letos jsou v případě národní podpory přípravy projektových návrhů nastaveny propracovanější podmínky, reagující na opatření Evropské komise, která upravila podávání žádostí do evropské výzvy v podprogramu Životní prostředí. Nově zde dochází k dvoustupňovému přihlašování žádostí. V první etapě předloží žadatelé koncept a teprve pokud se dostanou do druhé etapy, podají úplný návrh na základě přijatých připomínek z prvního kola. Brusel si od této změny slibuje, že dojde ke zjednodušení postupu pro předkládání projektů. U podprogramu LIFE pro oblast klimatu zůstává postup podání žádostí beze změn. Žadatelé předloží úplné návrhy podle stávajících pravidel.“

 

Spolufinancování projektů za stejných podmínek

Výše podpory pro spolufinancování projektů v rámci národní výzvy zůstává beze změny. Stejně jako v loňském roce činí maximálně 15 % z celkových způsobilých nákladů projektu a zároveň ne více než 10 milionů korun na jeden projekt. Poskytnutí finančních prostředků je podmíněno úspěchem projektů v evropské výzvě a předložením projektových návrhů, splňujících požadavky národní výzvy programu LIFE.

 

Dotazy k vyhlášené výzvě posílejte v průběhu celé výzvy na e-mailovou adresu life@mzp.cz

Další informace o programu jsou dostupné na http://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life.