6 žadatelů z programu LIFE může počítat s příslibem dotací z MŽP

Úspěšné projekty přesvědčily hodnotící komisi MŽP o tom, že splňují všechny podmínky národní výzvy a zároveň mají předpoklad uspět ve výzvě komunitárního programu LIFE vyhlášené Evropskou komisí letos v květnu. Pokud se jim to podaří a splní podmínky evropské výzvy, rozdělí MŽP mezi šest úspěšných projektů přes 5o milionů korun. 48 milionů korun z nich půjde na spolufinancování projektů a 3 miliony na zpracování projektové dokumentace a přípravu projektu.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo v červnu národní výzvu k předkládání žádostí o spolufinancování tzv. tradičních projektů. Poskytnutí finančních prostředků podmínilo úspěchem projektů v evropské výzvě a předložením projektových návrhů, splňujích požadavky národní výzvy programu LIFE. Národní výzva byla ukončena 7. července 2016. K tomuto datu obdrželo MŽP 17 projektových návrhů.

„Odbornou a formální stránku žádostí hodnotili odborníci z Ministerstva životního prostředí a přizvaní externí hodnotitelé,“ říká ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski a pokračuje: “Jejich bodové hodnocení sloužilo jako podklad pro hodnotící komisi MŽP, která na základě jejich doporučení a vlastního rozboru nakonec schválila příslib kofinancování šesti projektům, které dosáhly nejvíce bodů a zároveň splňují předpoklad, že vyhoví náročným hodnotící kritéria Evropské komise a uspějí v evropské výzvě. Dalších sedm hodnocených projektů označila komise za tzv. rezervní. Tyto projekty mají šanci na dotaci z finančních prostředků MŽP, pokud uspějí v evropské výzvě a zároveň některý z primárně vybraných šesti projektů neprojde sítem Evropské komise.“

Žadatelé, kteří uspějí v národní a následně i evropské výzvě, podpoří Ministerstvo životního prostředí v realizaci projektů za stejných podmínek jako při vyhlášení loňské výzvy. To znamená, že nejvyšší míra spolufinancování činí maximálně 15 % z celkových způsobilých nákladů projektu, a zároveň ne více než 10 milionů korun na jeden projekt.

V tomto roce je poprvé součástí národní výzvy také finanční podpora přípravy a zpracování projektové dokumentace v maximální výši 150 000 korun na jeden projekt. Poskytnutí finančních prostředků je podmíněno zasláním rozpracovaného projektového návrhu odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP a zároveň úspěšným předložením úplného projektového návrhu do evropské výzvy programu LIFE. V tomto případě byla úspěšnost žadatelů ještě vyšší. Ministerská komise rozhodla udělit finanční podporu na přípravu projektové dokumentace patnácti podaným projektům.

Úspěšnými žadateli, kterým komise schválila příslib kofinancování i příspěvek na přípravu projektové dokumentace jsou Agentura ochrany přírody a krajiny s projektem Aktivní ochrana evropsky významných teplomilných stanovišť a druhů v Českém středohoří, Palivový kombinát Ústí, státní podnik a projekt MORWELL – Inovativní metoda redukce emisí metanu z ropoplynových vrtů, Správa národního parku Šumava s projektem Obnova šumavských rašelinišť na podporu biodiverzity a udržení vody v krajině, Ekologické centrum Orlov a projekt Mokřady v srdci Evropy, Centrum pro podporu občanů s projektem Páchník hnědý – zachování druhu v EVL Poodří a firma Aqua PROCON s projektem Vývoj a ověření expertního systému bezpilotního mapování zemědělské půdy pro lokálně cílenou aplikaci hnojiv. Hnacím motorem pro poskytnutí finanční podpory je snaha MŽP jako garanta programu LIFE v České republice maximálně motivovat české žadatele k předkládání projektových návrhů do programu LIFE. Důvodem je dosud nízké procento žadatelů, které v minulosti odrazovala především složitá příprava projektové dokumentace a s ní spojené vysoké náklady. MŽP se proto maximálně snaží zvýšit zájem o program na straně českých žadatelů, kterými mohou být všechny právnické osoby, např. subjekty z řad veřejné správy, podnikatelských subjektů a neziskových organizací.

Výsledky národní výzvy jsou ke stažení zde.